Έργα για εφοδιασμό βυτιοφόρων με φυσικό αέριο στη Ρεβυθούσα

0

Με απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη χορηγείται στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. έγκριση εγκατάστα­σης, πενταετούς διάρκειας, για την κατασκευή του έρ­γου «Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Εξυπηρέτηση Φόρτωσης Βυτιοφόρων οχημάτων με ΥΦΑ» στη Νήσο Ρεβυθούσα της Περιφέρειας Αττικής.

Η έγκριση χορηγείται σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχέδια, τη Μελέτη Εγκατάστασης, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτηματολόγιο, τη Μελέτη Ασφα­λείας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, με την επιφύλα­ξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:

  1. Ως προς τη διαδικασία υλοποίησης των εργασιών, επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν υπόψη θέματα σχετικά με τις κυκλοφοριακές διευθετήσεις στη περιοχή πέριξ του εν θέματι έργου καθώς και την ασφάλεια της εγκα­τάστασης, όπως αναφέρονται κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα στο ecopress.gr