Αυστηρότεροι Περιβαλλοντικοί Έλεγχοι στα Οχήματα

0

Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος έγκρισης τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και την εισαγωγή αυστηρότερων δοκιμών, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον οι παρατυπίες κατασκευαστών αυτοκινήτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, που διαπιστώθηκαν τα τελευταία χρόνια, εισαγάγει ο νέος κοινοτικός κανονισμός.

Σε σχέση με το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς, ο νέος κανονισμός θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε τρεις τομείς με την ενίσχυση:

Της ποιότητας των δοκιμών που επιτρέπουν τη διάθεση ενός οχήματος στην αγορά, μέσω της βελτίωσης των τεχνικών υπηρεσιών.
Της εποπτείας για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των οχημάτων που διατίθενται ήδη στην αγορά, παρέχοντας στα κράτη-μέλη και στην Επιτροπή τη δυνατότητα διενέργειας τυχαίων ελέγχων σε οχήματα προκειμένου να εντοπίζουν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης σε αρχικό στάδιο.
Της επίβλεψης της διαδικασίας, ιδίως εξουσιοδοτώντας την Επιτροπή να διεξάγει περιοδικές αξιολογήσεις των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου και με τη δημιουργία ενός φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, το οποίο θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των εθνικών αρχών έγκρισης και εποπτείας της αγοράς.
Η εναρμονισμένη εφαρμογή των νέων κανόνων σε ολόκληρη την Ε.Ε. θα μειώσει τις διαφορές ερμηνείας και εφαρμογής εκ μέρους των εθνικών αρχών έγκρισης τύπου και των τεχνικών υπηρεσιών. Επιπλέον, το νέο σύστημα θα επιτρέψει τον εντοπισμό περιπτώσεων μη συμμόρφωσης σε αρχικό στάδιο.

Σύμφωνα με τις νέες υποχρεώσεις εποπτείας της αγοράς, κάθε χώρα θα πρέπει να διενεργεί έναν ελάχιστο αριθμό ελέγχων σε οχήματα ετησίως. Ο ελάχιστος αριθμός ελέγχων θα είναι 1 ανά 40.000 νέα οχήματα με κινητήρα που ταξινομήθηκαν στο κράτος μέλος το προηγούμενο έτος. Όσον αφορά τις χώρες με χαμηλό αριθμό ταξινομήσεων αυτοκινήτων θα πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον 5 δοκιμές. Τουλάχιστον το 20% των δοκιμών θα πρέπει να αφορά τις εκπομπές, με την επαλήθευση των δοκιμών εκπομπών υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης.

Οι χώρες που διαθέτουν λιγότερες τεχνικές ικανότητες για τη διενέργεια δοκιμών θα έχουν τη δυνατότητα να συμφωνήσουν με άλλες χώρες προκειμένου να τις διενεργούν για λογαριασμό τους.

Ο κανονισμός προβλέπει την υποχρέωση των κρατών-μελών να χρηματοδοτούν δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

Τα τέλη για δραστηριότητες έγκρισης τύπου θα βαρύνουν τους κατασκευαστές που έχουν καταθέσει αίτηση έγκρισης τύπου.

Η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί αξιολογήσεις των διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές που έχουν χορηγήσει τις εγκρίσεις τύπου Ε.Ε. εντός πέντε ετών πριν από την αξιολόγηση. Θα εκπονεί και θα δημοσιοποιεί περίληψη των αποτελεσμάτων και θα τα δημοσιοποιεί.

Επιπλέον, η Κομισιόν θα εξουσιοδοτηθεί να διενεργεί δοκιμές και επιθεωρήσεις σε οχήματα για την άμεση επαλήθευση της συμμόρφωσης και την άμεση αντιμετώπιση των παρατυπιών. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η ανεξαρτησία και η ποιότητα του συστήματος έγκρισης τύπου της Ε.Ε. Θα μπορεί επίσης να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις σε κατασκευαστές και εισαγωγείς, ύψους έως και 30.000 ευρώ ανά μη συμμορφούμενο όχημα. Η Επιτροπή θα διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις των διαδικασιών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές που έχουν χορηγήσει τις εγκρίσεις τύπου Ε.Ε.

Ο κανονισμός προβλέπει τη σύσταση συμβουλευτικού φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο εφαρμογής, με στόχο την εναρμόνιση των διαφορετικών ερμηνειών και πρακτικών μεταξύ των κρατών-μελών. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε έτος στο φόρουμ γενική επισκόπηση των προγραμματισμένων ελέγχων εποπτείας της αγοράς. Αναφορικά με τις τεχνικές υπηρεσίες, θα συμμετέχουν εθνικοί φορείς πιστοποίησης στην αξιολόγηση των τεχνικών υπηρεσιών και θα δημιουργηθούν κοινές ομάδες αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η τεχνική υπηρεσία δεν είναι διαπιστευμένη, η αξιολόγηση θα διενεργείται από κοινές ομάδες αξιολόγησης, απαρτιζόμενες από εκπροσώπους των αρχών έγκρισης τύπου τουλάχιστον δύο άλλων κρατών-μελών και από έναν αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

Η θέση των τεχνικών υπηρεσιών έναντι των κατασκευαστών θα ενισχυθεί, συμπεριλαμβάνοντας το δικαίωμα και την υποχρέωσή τους να διενεργούν αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις σε εργοστάσια, καθώς και πραγματικές ή εργαστηριακές δοκιμές.

Όπως επισημαίνεται, η ορθή λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος και, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο σύστημα.

Ο κανονισμός, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον Δεκέμβριο μεταξύ του Συμβουλίου και της Ευρωβουλής, θα εγκριθεί τώρα και τυπικά από τα δύο θεσμικά όργανα, ενώ θα εφαρμοστεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.