Αυστηρότερο Πλαίσιο Εποπτείας των Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων

0

Από την 1η Νοεμβρίου τίθεται σε ισχύ νέο καθεστώς όσον αφορά τις προδιαγραφές αναβάθμισης και ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ (Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων), καθώς και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου.

Η κίνηση αυτή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο παρακολούθησης στον χώρο των υγρών καυσίμων, με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής ή απόκρυψης εισοδημάτων και την ταυτόχρονη ενίσχυση των εισπράξεων του κρατικού προϋπολογισμού, οι ανάγκες του οποίου και φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένες.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, σύμφωνα και με τη σχετική απόφαση (ΠΟΛ. 1167/24.8.2018) του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, υποχρεούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου 2018, με τη βοήθεια των εξουσιοδοτημένων τεχνικών των ΕΑΦΔΣΣ και των τεχνικών των εφαρμογών που εκδίδουν τα παραστατικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση και ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης ΕΑΦΔΣΣ και των λογισμικών έκδοσης παραστατικών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διαβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών από τους Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) των πρατηρίων υγρών καυσίμων σε βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΑΑΔΕ 2018.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι όλες οι ρυθμίσεις έχουν εφαρμογή στα λογισμικά υποστήριξης όλων των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ σε πρατήρια υγρών καυσίμων, ενώ έχουν επίσης εφαρμογή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές εισροών – εκροών ή στις συνεργαζόμενες εφαρμογές έκδοσης παραστατικών.

Επισημαίνεται ότι το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ δύναται να διαχειρίζεται ποσότητα και είδος καυσίμου μόνο για ένα είδος καυσίμου ανά παραστατικό. Για αυτό τον λόγο, σε κάθε παραστατικό αναγράφεται ένα μόνο είδος καυσίμου.

Διευκρινίσεις για τα αρχεία e.txt που παράγουν οι ΕΑΦΔΣΣ

1. Στο Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο (κωδικός 215) είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται.

Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται ως εξής:

Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά τη σειρά, ακολουθεί: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού. Αν το Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο στερείται σειράς, τότε το πεδίο σειρά περιέχει μόνο: # κωδικός είδους αρχικού παραστατικού # αριθμός αρχικού παραστατικού # σειρά αρχικού παραστατικού.

Εναλλακτικά, η ενσωμάτωση της πληροφορίας για το αρχικό παραστατικό που ακυρώνεται γίνεται και ως ακολούθως: Μέσα στο πεδίο «σειρά» του Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου, μετά τη σειρά, ακολουθεί: [Αριθμός Μητρώου ΦΗΜ του αρχικού παραστατικού] Αύξων αριθμός προοδευτικών σημάνσεων του αρχικού παραστατικού.

2. Στην περίπτωση όπου υπάρχει παρακράτηση φόρου, θα περιλαμβάνεται το ποσό παρακράτησης ως επιπλέον πληροφορία στο πεδίο κωδικός είδους παραστατικού ως εξής: <κωδικός είδους παραστατικού> $ ποσό (π.χ. 165$100.00). Η πληροφορία για το άρθρο απαλλαγής ΦΠΑ αγνοείται. Το πρόσημο του ποσού τυχούσας παρακράτησης φόρου καθορίζεται από τον πίνακα Δ της ΠΟΛ. 1220/2012.

3. Στο πεδίο κωδικός νομίσματος, χρησιμοποιείται κωδικός 3 γραμμάτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 4217. Όταν χρησιμοποιείται το ευρώ, αντί του «EUR» μπορεί να χρησιμοποιείται ο αριθμός 0.

4. Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014, η οντότητα που εκδίδει στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση ΦΗΜ διαβιβάζει εντός δέκα (10) ημερών από την έναρξη ή την παύση της χρήσης του ΦΗΜ, στη Διεύθυνση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών τις ακόλουθες, κατά περίπτωση πληροφορίες:

α) Τον τύπο και το σειριακό αριθμό του ΦΗΜ.

β) Την ημερομηνία απόκτησης και την ημερομηνία οριστικής παύσης της χρήσης του ΦΗΜ.

5. Στην περίπτωση χρήσης ΕΑΦΔΣΣ, απαιτείται η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, να εκτυπώνει στο παραστατικό τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β.

Εναλλακτικά της εκτύπωσης των πεδίων του αρχείου e.txt στο παραστατικό, η εφαρμογή που εκδίδει τα παραστατικά, αποστέλλει στο λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ τα δεδομένα των πρώτων 22 πεδίων του αρχείου e.txt χωρισμένα με semicolon, όπως ακριβώς περιγράφονται στον πίνακα Β ώστε το λογισμικό υποστήριξης να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα αυτά για την ορθή κατασκευή του αρχείου e.txt.

Διευκρινίζεται ότι τα πεδία 3, 5, 6, 7, 8 μπορεί να είναι κενά, καθώς αυτά δημιουργούνται σε κάθε περίπτωση από το λογισμικό υποστήριξης της ΕΑΦΔΣΣ.

Δεν επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εφαρμογής που εκδίδει τα παραστατικά, αν δεν ικανοποιείται η προδιαγραφή αυτή.

 

Συγχρονισμός ώρας ΦΗΜ Ρύθμιση παραμέτρων

1. Το ρολόι του ΦΗΜ πρέπει να εμφανίζει την πραγματική ώρα.

Προκειμένου να ικανοποιείται η παραπάνω προδιαγραφή εναλλακτικά υλοποιείται είτε με τον αυτόματο συγχρονισμό του ΦΗΜ με το ρολόι του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ είτε με την τακτική παρακολούθηση και επιτόπια ρύθμιση του ρολογιού του ΦΗΜ με ευθύνη του κατόχου του.

2. Η μόνη εξαίρεση απόκλισης από την πραγματική ώρα είναι για τους ΦΗΜ που δεν έχουν δυνατότητα αυτόματης προσαρμογής στη θερινή ώρα, οπότε κατά την περίοδο εφαρμογής θερινής ώρας εμφανίζουν τη χειμερινή ώρα, δηλαδή μία ώρα πίσω.

3. Στις παραμέτρους των ΦΗΜ εισάγεται το κλειδί κρυπτογράφησης AES key και το URL αποστολής σε δέκα ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης ΦΗΜ (Δ13). Το URL αποστολής και το AES key παρέχονται στην επιλογή «Επιχειρήσεις» του πληροφοριακού συστήματος των ΦΗΜ κατόπιν ορθής εισαγωγής των κωδικών TAXISnet της επιχείρησης. Η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα των ΦΗΜ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ (www.aade.gr), επιλέγοντας από τις φορολογικές υπηρεσίες: «Επιχειρήσεις – Φορολογικές υπηρεσίες – Βιβλία – Στοιχεία -Ταμειακές μηχανές – Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ».

 

(«ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»)