Αυτός είναι ο νέος Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ)

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ( ΦΕΚ 3430 Τεύχος Β΄17/08/2018) η απόφαση του αρμόδιου υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη με την οποία τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου.

Ο νέος Κανονισμός, που συνοδεύεται από σχετικά παραρτήματα διέπει τη χορήγηση, τροποποίηση, μεταβίβαση και ανάκληση των ακόλουθων αδειών φυσικού αερίου:
α) Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (Άδεια ΑΣΦΑ).
β) Άδειας Διαχείρισης Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (Άδεια Διαχείρισης ΑΣΦΑ).
γ) Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου (Άδεια Διανομής).
δ) Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής).
ε) Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Τελικούς Πελάτες (Άδεια Προμήθειας).

Γενικά κριτήρια αξιολόγησης

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, η ΡΑΕ αξιολογεί την πλήρωση των γενικών κριτηρίων αξιολόγησης, όπως κάτωθι εξειδικεύονται:
α) Την ασφάλεια και την προστασία των Συστημάτων Φυσικού Αερίου, καθώς και των εγκαταστάσεων και του συνδεδεμένου εξοπλισμού, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, των απαιτήσεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου καθώς και τον προτεινόμενο σχεδιασμό του αιτούντος για θέματα ασφάλειας, συντήρησης και αντιμετώπισης έκτακτων
αναγκών όπως προκύπτει από τα αντίστοιχα στοιχεία του φακέλου της αίτησης. Κατά τον έλεγχο αυτόν δεν εξετάζεται η ασφάλεια κατά τη λειτουργία του αντίστοιχου έργου υποδομής, καθώς αυτό ελέγχεται σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

β) Τα ιδιαίτερα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του αιτούντος, ιδίως:
-την τεχνική του εμπειρία σε θέματα που αφορούν την άσκηση της δραστηριότητας φυσικού αερίου στην οποία αφορά η αίτηση,
-την οργανωτική και διοικητική δομή του, η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, συνετή και χρηστή άσκηση της δραστηριότητας φυσικού
αερίου για την οποία γίνεται η αίτηση και γγ) τη φερεγγυότητα του για την υλοποίηση της δραστηριότητας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα έγγραφα και στοιχεία που
προσκομίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα ανά είδος Άδειας Παραρτήματα του Τμήματος Ι των Παραρτημάτων του Κανονισμού.

γ) Την προστασία των Καταναλωτών, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την επίτευξη των βέλτιστων τιμών, ιδίως την εξασφάλιση αδιάλειπτης τροφοδοσίας φυσικού αερίου και τη βέλτιστη σχέση μεταξύ ποιότητας και τιμής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη
το σχεδιασμό του αιτούντος όπως περιλαμβάνεται στο επιχειρηματικό του σχέδιο.

δ) Την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος από τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων Φυσικού Αερίου, εφόσον από το φάκελο της αίτησης ή στοιχεία που τυχόν τεθούν υπόψη της Αρχής προκύπτει ότι δημιουργούνται μέγιστα περιβαλλοντικά προβλήματα. Κατά τον έλεγχο αυτόν δεν εξετάζονται εν γένει οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου καθώς αυτό ελέγχεται σε επόμενο αδειοδοτικό στάδιο από τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές.

ε) Τη διασφάλιση και ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου με στόχο τη μείωση του κόστους ενέργειας για το σύνολο των Χρηστών και Πελατών και με έμφαση ιδίως στην αποφυγή στρεβλώσεων ή περιορισμών του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες καθώς και την παροχή πρόσβασης τρίτων στα δίκτυα και τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με διαφάνεια, αντικειμενικά και αμερόληπτα μεταξύ των Χρηστών.

Σημειώνεται ότι αν έστω και ένα από τα κριτήρια δεν πληρούται, η αίτηση απορρίπτεται και τα υπόλοιπα κριτήρια δεν εξετάζονται.

ΦΕΚ

πηγή: ecopress.gr