ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Σε Δημοπράτηση Νέο Αιολικό 4,5 MW στη Τήνο

0

Η ΔΕΗ Αναενώσιμες προχωρούν στη δημοπράτηση έργου για τη δημιουργία ενός μεγάλου αιολικού πάρκου 4,5 MW στη Τήνο στην θέση Μαμάδος, Πιο συγκεκριμένα η διακήρυξη αναφέρει ότι το έργο αφορά στη μελέτη, αδειοδότηση, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 4,5MW.

στη θέση Μαμάδος της Δημοτικής Κοινότητας Πανόρμου του Δήμου Τήνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η ηλεκτρονική δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 12 μμ. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από προσφορά, η οποία προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης του κόστους – αποτελεσματικότητας (κοστολόγηση κύκλου ζωής).

O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού, για την κατασκευή και τη συντήρηση του έργου, ανέρχεται στο ποσό των 9,55 εκατ. ευρώ πλην ΦΠΑ.

Ολόκληρη η διακήρυξη εδώ