Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την Πώληση Λιγνιτικών Μονάδων της ΔΕΗ

0

Δημοσιεύθηκε σήμερα η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΔΕΗ για τις λιγνιτικές μονάδες της Μελίτης και της Μεγαλόπολης. Οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν προτάσεις έως τις 5 το απόγευμα της 21ης Ιουνίου

Όπως αναφέρει το κείμενο που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της δημόσιας επιχείρησης, η Διαγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: Η προκριματική Α’ Φάση και η Φάση Β’, που «θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, η οποία θα εκδοθεί στις αρχές Ιουλίου 2018». Μοναδικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΔΕΗ είναι η HSBC, ενώ νομικός σύμβουλος η DLA Piper UK.

Στην πρόσκληση οι προς πώληση μονάδες περιγράφονται ως εξής:

«Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μεγαλόπολης, που θα αποτελείται από τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4 με τα σχετικά δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης για τα συνδεόμενα λιγνιτικά κοιτάσματα της Μεγαλόπολης και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδομή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο».

«Η Αποεπενδυόμενη Επιχείρηση Μελίτης, που θα αποτελείται από τη λιγνιτική μονάδα Μελίτη 1, όπως επίσης και το δικαίωμα (και σχετικές άδειες) για οικοδόμηση συμπληρωματικής λιγνιτικής μονάδας καλουμένης Μελίτη 2, μαζί με το ορυχείο της Βεύης, το ορυχείο Κλειδί, το ορυχείο Λόφοι Μελίτη και τη συνδεόμενη εξορυκτική υποδοχή, όπως περαιτέρω περιγράφεται από το Νόμο».

Σύμφωνα με το κείμενο της πρόσκλησης, «κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος πρέπει επίσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου να προσκομίσει αποδείξεις ότι έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στις αγορές ηλεκτρικού ρεύματος, συμπεριλαμβανομένης, όχι περιοριστικά, της εμπειρίας στην παραγωγή ηλεκτρισμού, στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας».

Σε περιπτώσεις συμμετεχουσών Συμπράξεων, τουλάχιστον ένα εκ των μελών των πρέπει να πληροί τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Αν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι νομικό πρόσωπο που δημοσιεύει χρηματοοικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ο μέσος όρος (που προκύπτει από ενοποιημένες καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν) ίδιων κεφαλαίων του, που προκύπτει από τις ετήσιες ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων, πρέπει να είναι ίσος με ή μεγαλύτερος από 100 εκατομμύρια ευρώ.

Αν ένα μέλος μιας σύμπραξης Ενδιαφερόμενου Μέρους είναι διαχειριστής κεφαλαίων ή εταιρία διαχείρισης ιδιωτικών κεφαλαίων (private equity firm), πρέπει να έχει ενεργά δεσμευμένα κεφάλαια τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες χρηματοοικονομικές ελεγμένες καταστάσεις (ή ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αναλόγως της περίπτωσης) ή σύμφωνα με τις εκθέσεις των ελεγκτών της ή σύμφωνα με ανάλογη πιστοποίηση επικυρωμένη από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

Σχετικά με τη Β’ Φάση, η πρόσκληση αναφέρει:

Οι Επιλέξιμοι Συμμετέχοντες θα λάβουν επίσης (εκτός των άλλων) κατά τη Φάση Β’ τα ακόλουθα:

– Πρόσβαση σε εικονικό δωμάτιο (-α) αρχείου που θα δημιουργηθεί σχετικά με τις Αποεπενδυόμενες Επιχειρήσεις, προκειμένου να διεξάγουν το νομικό, οικονομικό και τεχνικό έλεγχό τους

– οδηγίες σχετικά με Ερωτήσεις & Απαντήσεις αναφορικά με τις πληροφορίες στο εικονικό δωμάτιο αρχείου

– φορολογικές, λογιστικές και νομικές αναφορές του πωλητή στον βαθμό που είναι διαθέσιμες

– οδηγίες για την υποβολή τραπεζικής εγγύησης

– σχέδια Συμβάσεων Μεταβίβασης Μετοχών για σχολιασμό εντός των προθεσμιών που θα τεθούν από τη ΔΕΗ

και – τις SLAs – τις Δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 19.01.2018 (COMP/38.700 – Ελληνικές αγορές λιγνίτη και ηλεκτρισμού), κατόπιν αιτήματος.

Έως τις 17 Οκτωβρίου του 2018 θα πρέπει να έχει υπογραφεί η σύμβασης μεταβίβασης μετοχών.