Εγκύκλιος Σκυλακάκη προς Όλα τα Υπουργεία για Περιορισμό Δαπανών σε Φως, Νερό, Τηλέφωνο

0

Με εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2020, ο υφυπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης ζητεί να περιοριστούν οι υπερβάσεις δαπανών και να σέβονται τα δημοσιονομικά περιθώρια και όρια. Βάσει της εγκυκλίου, καλούνται τα υπουργεία και τους φορείς γενικής κυβέρνησης να σεβαστούν τα δημοσιονομικά όρια, να τηρούν τις οδηγίες των Γενικών Οικονομικών Διευθυντών που ελέγχουν κάθε υπουργείο και να αποδίδουν στοιχεία ανά τρίμηνο για τις επιδόσεις τους

Στόχος είναι όχι μόνο να μη δαπανώνται παραπάνω χρήματα από τα όρια που επιτρέπουν οι συνθήκες και ο προϋπολογισμός, αλλά να πιάνουν περισσότερο τόπο και όσα ξοδεύονται.

Στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα γίνονται έλεγχοι στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων, ώστε να διαπιστώνονται εγκαίρως τυχόν υπερβάσεις και να λαμβάνονται οι απαραίτητες αποφάσεις.

Μάλιστα το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα θα γίνεται έλεγχος στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων ώστε να διαπιστώνεται αν υπάρχουν υπερβάσεις.

Συγκεκριμένα οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων της γενικής κυβέρνησης οφείλουν:

1. Να φροντίζουν για την άμεση αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους από ίδιους πόρους, τόσο του ίδιου του φορέα της κεντρικής διοίκησης όσο και των εποπτευόμενων φορέων τους.

2. Να μεριμνούν για τη μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων χρεών προς τρίτους.

3. Να εξετάσουν τους λόγους για τους οποίους δημιουργούνται καθυστερήσεις στις πληρωμές και συσσώρευση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

4. Να φροντίσουν για την άμεση επίλυση τυχόν προβλημάτων, λαμβάνοντας τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την αντιμετώπισή τους, υποβάλλοντας σχετικές προτάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

5. Οι φορείς της γενικής κυβέρνησης καλούνται να διερευνήσουν εάν στο χαρτοφυλάκιό τους υπάρχουν καταγεγραμμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

– Βρίσκονται υπό δικαστική διαμάχη.

– Αφορούν σε δαπάνες προς αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών.

– Έχουν εξοφληθεί μέσω κατασχέσεων από το κράτος.

– Χρέη που δεν έχουν αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως η μη εμφάνιση δικαιούχου ή η μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.