ΕΔΑ Αττικής: Αίτηση για τη Χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική

0

Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαχείρισης και εκμετάλλευσης δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια της Αττικής υπέβαλε προς τη ΡΑΕ η ΕΔΑ Αττικής.

Ειδικότερα, στη σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφέρεται:
«Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΔΑ ΑΤΙΚΗΣ Α.Ε.), που εδρεύει στη Λυκόβρυση, Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου 11 & Σερρών, Τ.Κ. 14123, ΑΦΜ 099363230, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΡΜΑΕ (Νομαρχία Αθηνών): 49927/01/Β/01/564 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, αιτήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 80 και την παράγραφο 1 του Άρθρου 80Γ του Νόμου 4001 (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τη χορήγηση άδειας διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου με αντικείμενο τη διαχείριση και εκμετάλλευση δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια της Αττικής με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ι-219574/31-03-2017 Αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
Αποδέκτης/Αντίκλητος για παραλαβή εγγράφων ορίζεται ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας.
Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρούσα δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση.»