Ηλεκτροκίνηση και Κτήρια με… Δείκτη Ευφυΐας

0

Οι πρέσβεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. επιβεβαίωσαν την πολιτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί μεταξύ της προηγούμενης προεδρίας (Εσθονία) και της Ευρωβουλής σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Η οδηγία προωθεί οικονομικά αποδοτικές ανακαινίσεις, καθιερώνει έναν δείκτη ευφυΐας για τα κτήρια, απλουστεύει τις επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και προωθεί επίσης την ηλεκτροκίνηση με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Στα κτήρια αναλογεί το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. Με τη βελτίωση των υφιστάμενων κανόνων, την αξιοποίηση των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων και ενθαρρύνοντας περαιτέρω την ενεργειακή απόδοση, η Ε.Ε. κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης των στόχων ενεργειακής απόδοσης που έχει θέσει για το 2020 και το 2030.

Η νέα οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων τροποποιεί την υφιστάμενη 2010/31/ΕΕ και συμπληρώνει τα μέτρα στο πλαίσιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τη νομοθεσία της Ε.Ε. σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προϊόντων. Αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια που υπέβαλε η Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Ειδικότερα, η οδηγία προάγει την ηλεκτρική κινητικότητα θεσπίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις για κτήρια με περισσότερες από δέκα θέσεις στάθμευσης όπου θα πρέπει να εγκαθίστανται σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Στα νέα κτήρια που δεν προορίζονται για κατοικίες και τα αντίστοιχα κτήρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας, θα πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση ενός τουλάχιστον σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για κάθε πέντε θέσεις στάθμευσης.

Τα κράτη-μέλη θα καθορίσουν τις απαιτήσεις για την εγκατάσταση ενός ελάχιστου αριθμού σημείων επαναφόρτισης σε όλα τα μη οικιστικά κτήρια με περισσότερες από είκοσι θέσεις στάθμευσης έως το 2025.

Η Επιτροπή θα εκπονήσει προαιρετικό δείκτη ευφυΐας για την αξιολόγηση της ετοιμότητας των κτηρίων να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στις ανάγκες των ενοίκων.

Οι επιθεωρήσεις των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στα κτήρια απλουστεύονται. Η νέα νομοθεσία αναγνωρίζει την αρμοδιότητα των κρατών-μελών να θεσπίζουν τα κατάλληλα μέτρα για τις επιθεωρήσεις και τη συχνότητα των επιθεωρήσεων. Το ενιαίο κατώτατο όριο για όλες τις επιθεωρήσεις θα είναι τα 70 kW. Επιπλέον, θα διενεργείται μελέτη σκοπιμότητας για την πιθανή εισαγωγή επιθεωρήσεων για τα αυτόνομα συστήματα εξαερισμού.

Για να εξασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία των κτηρίων, η νέα οδηγία ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και της Ενεργειακής Ένωσης. Ενθαρρύνεται η χρήση ευφυών τεχνολογιών και η ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την προσαρμογή και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ως αναπόσπαστο τμήμα των μελλοντικών έξυπνων κτηρίων.

Μετά την τυπική έγκριση του κανονισμού από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και θα αρχίσει να ισχύει είκοσι ημέρες αργότερα. Η περίοδος μεταφοράς για την εν λόγω πράξη είναι 20 μήνες.

Την ικανοποίησή της για την απόφαση εξέφρασε η βουλγαρική προεδρία, η οποία τη χαρακτήρισε σημαντικό ορόσημο για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, που αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της Ενεργειακής Ένωσης. Η ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων αποτελεί έναν από τους πλέον αποτελεσματικούς τρόπους για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ε.Ε., δεδομένου ότι συμβάλλει στην επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και έχει αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις, καταλήγει η ανακοίνωση της προεδρίας.