Η Αττική Κινδυνεύει να Μείνει Χωρίς Ανακύκλωση

0

Στην κόψη του ξυραφιού η διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική! Μια απρόσμενη -και περίεργη, κατά τα φαινόμενα- προσφυγή κατά διαγωνισμού του Ενιαίου Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) απειλεί να μπλοκάρει τη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) στα Λιόσια και να βάλει στον «πάγο» την ανακύκλωση (σε όποιον βαθμό γίνεται) στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας για προσωρινό μεν, άγνωστης διάρκειας δε χρονικό διάστημα.

Πρόσθετος κίνδυνος μιας τέτοιας εξέλιξης είναι ο ταχύτερος κορεσμός του ΧΥΤΑ Φυλής – του μοναδικού αυτή τη στιγμή χώρου ταφής απορριμμάτων στην Αττική.

Η υπόθεση έχει ως εξής: ο ΕΔΣΝΑ είχε προκηρύξει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό για τη λειτουργία και συντήρηση του ΕΜΑΚ για ένα χρόνο, με δυνατότητα προαίρεσης έναν ακόμη.

Η διακήρυξη αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Κριτήριο της ανάθεσης ήταν η πιο συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Στις 6/11/2018 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της διακήρυξης. Η προσφυγή συζητήθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) έπειτα από μία αναβολή.

Η ΑΕΠΠ έκανε δεκτή την προσφυγή και ακύρωσε τη διακήρυξη, επικαλούμενη αοριστίες σ’ αυτήν και σε όρους σχετικά με τις απαιτήσεις τεχνικής και οικονομικής επάρκειας των υποψηφίων. Η ΑΕΠΠ κοινοποίησε την απόφασή της στον ΕΔΣΝΑ αργά το απόγευμα της 27/12/2018 – ένα μήνα μετά την αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών στον διαγωνισμό του ΕΔΣΝΑ.

Ο ΕΔΣΝΑ θα κινηθεί εναντίον της απόφασης της ΑΕΠΠ, καταθέτοντας αίτηση αναστολής ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ αλλά και του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ. Θεωρεί αβάσιμες τις κρίσεις της ΑΕΠΠ και μάλιστα, σύμφωνα με την εισήγηση της προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Ρένας Δούρου, σε σχετική συνεδρίαση παραμονή Πρωτοχρονιάς, «το πιο βασικό σχετικά με τη σκοπιμότητα προσβολής της απόφασης της ΑΕΠΠ έγκειται στο ότι, αν συμμορφωθεί ο ΕΔΣΝΑ με την απόφαση αυτή, θα πρέπει κατ’ ουσίαν να διαμορφώσει όρους τεχνικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που θα δυσχεραίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής και αυτονόητα θα περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Κάτι τέτοιο προφανώς είναι αντίθετο στη βούληση του φορέα, ο οποίος επιθυμεί την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ οικονομικών φορέων που έχουν τα προσόντα να εκτελέσουν τη σύμβαση», συμπλήρωσε η πρόεδρος του Συνδέσμου.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως συγκεντρώνει η αναφορά του ΕΔΣΝΑ ότι ο προσφεύγων στην ΑΕΠΠ δεν είχε σχετικό έννομο συμφέρον!

Πληροφορίες μάλιστα της «Εφ.Συν.» θέλουν αυτόν που κατέθεσε την προδικαστική προσφυγή να μην έχει υποβάλει καν προσφορά στον διαγωνισμό!

Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν, μπροστά στη δύσκολη θέση που βρέθηκε ο ΕΔΣΝΑ από τις απρόσμενες εξελίξεις, να προχωρήσει σε πεντάμηνη παράταση της ισχύουσας σύμβασης (με εταιρεία συμφερόντων Μπόμπολα) που πρόκειται να λήξει στις αρχές Φεβρουαρίου, με συνολικό προϋπολογισμό τα 4,995 εκατ. ευρώ για τους πρόσθετους πέντε μήνες.

«Και ναι μεν με απόφαση της Ε.Ε. (σ.σ. Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ) που λήφθηκε στις 27.12.2018 αποφασίστηκε η παράταση της σύμβασης, πλην όμως ακόμη δεν έχει αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο το σχέδιο της τροποποιητικής σύμβασης, ενώ άλλωστε η παράταση εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 5–6 μήνες, χρονικό διάστημα που -κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας- δεν είναι επαρκές για την ολοκλήρωση μιας διαγωνιστικής διαδικασίας τόσο μεγάλου οικονομικού αντικειμένου», είναι το «καμπανάκι» που ήχησε κατά τη συνεδρίαση του ΕΔΣΝΑ (απόσπασμα πρακτικών στη «Διαύγεια», ΑΔΑ: 6ΘΦΙΟΡ05-ΒΨΨ).

Το ΕΜΑΚ είναι η μοναδική εγκατάσταση διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων στην Αττική και, σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, επεξεργάζεται σχεδόν το 1/4 των παραγόμενων αποβλήτων.

Σε ενδεχόμενη παύση λειτουργίας του ΕΜΑΚ, μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων θα οδηγηθούν απευθείας προς ταφή στον ΧΥΤΑ Φυλής χωρίς να τύχουν επεξεργασίας και μείωσης του όγκου τους.

Πέρα από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, θα μειωθεί ο χρόνος ζωής που απομένει στον ΧΥΤΑ Φυλής, τα εναπομείναντα κύτταρα του οποίου -με βάση την υφιστάμενη κατάσταση- εκτιμάται ότι θα έχουν κορεστεί εντός 10μήνου.

Οπως και να έχει, και οι παραπάνω εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική είναι σε ιδιαίτερα οριακό σημείο, τείνοντας να πάρει επικίνδυνα χαρακτηριστικά…

 

(«Εφημερίδα των Συντακτών»)