Η Βιώσιμη Ανάπτυξη Πολύτιμο Εργαλείο για το Ελληνικό Επιχειρείν

0

Ο​​ι επιχειρήσεις σήμερα καλούνται να αναπτύξουν νέα μοντέλα λειτουργίας για την επιτυχημένη ανάπτυξή τους, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που απαιτούνται από την αγορά. Η αναγνώριση της σημασίας νέων χαρακτηριστικών, όπως είναι η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η εξωστρέφεια, απαιτείται από τις επιχειρήσεις που θέλουν να θεωρούνται ανταγωνιστικές στον χώρο δραστηριοποίησής τους, γράφει η κα. Χρυσούλα Εξάρχου*

Η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων έχουν αναγνωρισθεί ως τα νέα δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων, γιατί σχετίζονται άμεσα με την ανταγωνιστικότητά τους.

Η δημιουργία κανονιστικών πλαισίων σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο καλεί τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν συστηματική προσέγγιση στα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. Η ανταπόκρισή τους στα νέα δεδομένα συμμόρφωσης που απαιτούνται από το εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, από τους πελάτες και τους καταναλωτές, με τους τελευταίους να απαιτούν από τις εταιρείες να εφαρμόζουν αποδεδειγμένα υπεύθυνες πολιτικές, δημιουργεί ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας γι’ αυτούς που δεν προβλέπουν τις τάσεις και δεν ενεργούν για τη σωστή προετοιμασία τους.

Από την εμπειρία γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη κανονιστικών πλαισίων δημιουργεί μεγάλο κόστος στις επιχειρήσεις, αν δεν μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν και ως εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα ενός οργανισμού είναι συνδεδεμένες έννοιες που χρειάζεται πλέον να αποδεικνύονται, ώστε να επιτρέπουν στον κάθε οργανισμό να λαμβάνει την προστιθέμενη αξία της επένδυσης που έχει κάνει στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, συστημάτων και πολιτικών που να υποστηρίζουν την υπεύθυνη λειτουργία τους.

Η δημιουργία του Sustainability Performance Directory, του πρώτου επιχειρηματικού δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, βασίσθηκε σε αυτήν ακριβώς τη φιλοσοφία. Απάντηση στα κανονιστικά πλαίσια αλλά συγχρόνως και δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά. Είναι ο πρώτος επιχειρηματικός δείκτης βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική αγορά και αποτελεί πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας. Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να απαντήσουν στις προκλήσεις του σήμερα, που είναι η απάντηση στα εθνικά κανονιστικά πλαίσια, η εξασφάλιση ευνοϊκότερης χρηματοδότησης και η ένταξη σε δίκτυα υπεύθυνων προμηθευτών.

Συγχρόνως, μέσω του Sustainability Performance Directory, πραγματοποιείται η ανάδειξη των The Most Sustainable, δίνοντας την προστιθέμενη αξία της ολιστικής προσέγγισης των θεμάτων της βιώσιμης ανάπτυξης προς την αγορά και τους καταναλωτές. Ολες οι επιχειρήσεις που έχουν ξεχωρίσει ως The Most Sustainable Companies λαμβάνουν ένα ειδικό σήμα, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν προς όσους ενδιαφέρονται για αυτές αλλά και στην αλυσίδα αξίας τους.

Για την ένταξη μιας επιχείρησης στο Sustainability Performance Directory απαιτείται η συμμετοχή των πρωτοβουλιών και των προγραμμάτων ΕΚΕ που αναπτύσσονται στον θεσμό BRAVO, ο οποίος αναδεικνύει τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στη χώρα μας, μέσω ενός κοινωνικού διαλόγου, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κοινωνικών εταίρων και ενεργών πολιτών και του ελληνικού κώδικα βιωσιμότητας, κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου γερμανικού κώδικα, αναγνωρισμένου ευρωπαϊκού προτύπου δημοσιοποίησης μη χρηματοοοικονομικής πληροφόρησης.

Την πρώτη χρονιά θεσμοθέτησης του Directory και των The Most Sustainable Companies, έχουμε 21 επιχειρήσεις που εντάσσονται και κατατάσσονται στον επιχειρηματικό δείκτη βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι αυτές που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και να επηρεάσουν περαιτέρω, μέσω του δικτύου πελατών – προμηθευτών τους, την ευρύτερη ωρίμανση της ελληνικής αγοράς όσον αφορά την υιοθέτηση μοντέλων βιώσιμης ανάπτυξης. Το Sustainability Performance Directory αποτελεί μέρος της εργαλειοθήκης που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020.

Η κυρία Χρυσούλα Εξάρχου είναι αντιπρόεδρος του Qualitynet Foundation.

(«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»)