ΚΕΑΝ: 7 θέσεις εργασίας για τη στελέχωση της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

0

Στην προκήρυξη 7 θέσεων εργασίας για τη στελέχωση της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προχωρά το ΚΕΑΝ– Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων.

Ειδικότερα, το ΚΕΑΝ προκηρύσσει τις εξής 7 νέες θέσεις εργασίας ΠΕ:

 • Συντονιστής Μονάδας (1 Θέση)
 • ΠΕ Ανθρωπιστικών /Κοινωνικών Επιστημών (1 Θέση)
 • ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διερμηνέας γνώστης της φαρσί ή αραβικής γλώσσας με δυνατότητα μετάφρασης σε ελληνικά ή αγγλικά (1 Θέση)
 • ΠΕ Παιδαγωγός/ ΠΕ Φιλόλογος (1 Θέση)
 • ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1 Θέση)
 • ΠΕ Νομικών Επιστημών(1 Θέση)
 • ΔΕ Φροντιστής (1 Θέση)

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δύο μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης

*δείτε εδώ ολόκληρη την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 12.2020 για τη σύναψη δυο (7) Συμβάσεων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Πλήρους Απασχόλησης ή Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής & δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν στο ΚΕΑΝ,

είτε μέσω email με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση [κωδικός θέσης] στην Αθήνα» στο info@kean.gr

είτε ταχυδρομικά στο ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, οδός Πατρόκλου 57,Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Κατερίνας Ψύχα

έως τις 18/12/2020 στις 17:00, τα κάτωθι:

 1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης (Υποχρεωτικό),
 2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (Υποχρεωτικό)
 3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (Υποχρεωτικό)
 4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης (Υποχρεωτικό).
 5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (Υποχρεωτικό).
 6. Φωτοαντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (Υποχρεωτικό).
 7. Συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες (εφόσον υπάρχουν).
 8. Πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχουν).
 9. Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ (εφόσον υπάρχουν)
 10. Αποδεικτικά έγγραφα για τα επιθυμητά συν εκτιμώμενα προσόντα που περιγράφονται αναλυτικά την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΟΧ ΣΜΕ 2020 12 (εφόσον υπάρχουν)

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 14/12/2020 και λήγει στις 18/12/2020 στις 17.00

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2692880.

Συνημμένα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΙΔΟΧ ΣΜΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ