Νέοι Κανόνες για Ενεργειακή Ένωση -Αλληλοβοήθεια σε Περίπτωση Κρίσης

0

Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της Ενεργειακής Ένωσης θεωρείται ο νέος κανονισμός για την αλληλοβοήθεια μεταξύ των κρατών – μελών σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, που υπέγραψε το Συμβούλιο της Ε.Ε.

Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο κανόνων για την πρόληψη, την ετοιμότητα αντιμετώπισης και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρώπης χαρακτηρίζεται από όλο και περισσότερες διασυνδέσεις. Ως εκ τούτου, οι συνέπειες των κρίσεων ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλονται για παράδειγμα σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κακόβουλες επιθέσεις ή έλλειψη καυσίμων μπορούν εύκολα να υπερβούν τα εθνικά σύνορα.

Με τον νέο κανονισμό θα αναπτυχθεί μια κοινή μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των κινδύνων. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα εκπονήσει σενάρια περιφερειακής κρίσης και θα προσδιορίσει τους μεγαλύτερους κινδύνους για κάθε περιφέρεια. Βάσει αυτών των περιφερειακών και εθνικών σεναρίων κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε κράτος – μέλος θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων, που θα προβλέπει εθνικά και περιφερειακά μέτρα.

Συντονισμός

Για την καλύτερη δυνατή εναρμόνιση μεταξύ κρατών – μελών σε θέματα ετοιμότητας, απαιτείται στενός συντονισμός μεταξύ κρατών -μελών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και ένα υπόδειγμα για τα σχέδια ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων. Ταυτόχρονα, τα κράτη – μέλη θα διαθέτουν επαρκή ευελιξία ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες συνθήκες τους.

Το Συμβούλιο έχει εξασφαλίσει ότι θα διατεθεί επαρκής χρόνος για την ανάπτυξη σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων, έτσι ώστε όλα τα κράτη – μέλη να ετοιμάσουν σχέδια υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, το Συμβούλιο έχει μεριμνήσει ώστε να τεθεί σε εφαρμογή ένας σαφώς καθορισμένος μηχανισμός συνδρομής μεταξύ κρατών – μελών ούτως ώστε να μπορεί να παρασχεθεί άμεσα διασυνοριακή βοήθεια σε περίπτωση κρίσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι διατάξεις του κανονισμού που αφορούν την περιφερειακή συνεργασία δεν ισχύουν για την Κύπρο, για όσο διάστημα η χώρα αυτή δεν είναι απευθείας διασυνδεδεμένη με κανένα άλλο κράτος – μέλος.

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσημα την πρόταση της Κομισιόν στις 4 Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωβουλή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης, άρχισαν το φθινόπωρο και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στις 22 Νοεμβρίου 2018.

Ο φάκελος θα διαβιβασθεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να εγκριθεί από την ολομέλεια πριν από την τελική τυπική επικύρωσή του από το Συμβούλιο, το πιθανότερο την άνοιξη του 2019. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδατης Ε.Ε.

(πηγή: naftemporiki.gr)