ΡΑΕ: Απόφαση Αναφορικά με την Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς

0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια της διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε και λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που υποβλήθηκαν στην Αρχή καθώς και την επικαιροποιημένη εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε., δημοσιοποιεί την υπ’ αριθμ. 820/2020 Απόφασή της σχετικά με την «Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΦΕΚ Β’ 5914/31.12.2018)»

Η εν λόγω Απόφαση έχει ήδη αποσταλεί προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, αλλά δημοσιοποιείται με στόχο την ταχύτερη ενημέρωση των συμμετεχόντων και λοιπών αρμόδιων φορέων της αγοράς.