Στις 7 Ιουλίου η Γ.Σ. της ΔΕΗ για Παροχή Εγγυήσεων προς τις Θυγατρικές

0

Στις 7 Ιουλίου 2017, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της ΔΕΗ, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τη μη διανομή μερίσματος, την έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές για την έκδοση/σύναψη δανείων και την ενημέρωση των μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου.

Ειδικότερα, όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΕΗ Α.Ε.” στη 15η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 7 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο “Athenaeum Intercontinental” (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 έως 31.12.2016) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.