ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας: Συμμετοχή στη Συνάντηση του Προγράμματος ‘SUPER – Στήριξη των Οικο-Καινοτομιών στις Διεθνείς Αγορές’

0

Με συμμετοχή εκπροσώπων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου, στη Ρίγα της Λετονίας, σεμινάριο με θέμα: ‘Ανάλυση – αξιολόγηση των περιφερειακών δομών υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς την οικο-καινοτομία και τις διεθνείς αγορές’, στο πλαίσιο του προγράμματος Supporting ecoinnovations towards international markets(SUPER).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν την πρόοδο του ειδικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης (SAT) που στοχεύει στην εξαγωγή συστάσεων πολιτικής για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δομών υποστήριξης Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε θέματα οικο-καινοτομίας και διεθνοποίησης.

To έργο SUPER προσβλέπει στη βελτίωση της ενσωμάτωσης των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) από τις ΜμΕ. Για το λόγο αυτό, οι συμμετέχουσες περιφέρειες εργάζονται με στόχο να αναπτύξουν μοντέλα συνεργατικής επιχειρηματικότητας, όπου θα πρέπει να εστιάζουν σε μέτρα για την ανάπτυξη των ΜμΕ και τον τρόπο που αυτές μπορούν να εμπλακούν σε μία Περιβαλλοντικά Καθοδηγούμενη Εξαγωγική Αγορά (EDEM). Οι περιφέρειες εργάζονται παράλληλα, από κοινού με την αλυσίδα υποστήριξης του προγράμματος και σε αλληλεπίδραση με τις ενδιαφερόμενες ΜμΕ.

Ο στόχος του έργου είναι: η ανάπτυξη, βελτίωση και υιοθέτηση περιφερειακών πολιτικών που θα στηρίζουν την τόνωση του διεθνούς εμπορίου των Περιβαλλοντικά Βιώσιμων Καινοτομιών (ESIs) και των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) των ΜμΕ, η καλύτερη στήριξη των δομών – μηχανισμών που υποστηρίζουν την σχετική επιχειρηματική δυνατότητα της κάθε περιφέρειας, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στη βελτίωση των συνθηκών στις εξαγωγές των Περιβαλλοντικά Φιλικών Προϊόντων (EFPs) και κατά συνέπεια στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των σχετιζόμενων ΜμΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία και με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τις ενδιαφερόμενες ΜμΕ, θα αναπτύξει στο επόμενο διάστημα ένα Σχέδιο Δράσης για την περιφέρεια που θα μπορεί να προωθήσει δίκτυα ΜμΕ (όπως συνεργατικούς σχηματισμούς) και στοχεύει στην αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους που εφαρμόζουν ήδη Περιβαλλοντικά Βιώσιμες Καινοτομίες ή παράγουν Περιβαλλοντικά Φιλικά Προϊόντα.

 

Πληροφορίες: https://www.interregeurope.eu/super/

και στον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, κ. Στημονιάρη Δημήτριο: 2461068146 / dstimoniaris@yahoo.gr