Το ΥΠΕΝ Προωθεί την Τηλεθέρμανση Μέσω της Χρηματοδότησης MμE και Δήμων

0

Τρία νέα προγράμματα επεξεργαζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορούν στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή τους, καθώς επίσης και φορέων, μέσω των οποίων οι δήμοι θα αναπτύξουν δίκτυα τηλεθέρμανσης

Για τα πρώτα δύο προγράμματα, η δημόσια δαπάνη θα αγγίζει συνολικά τα 67 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι να υπάρξει κινητοποίηση και ιδιωτικών κεφαλαίων για ισόποσες επενδύσεις. Η δημόσια δαπάνη για την τρίτη δράση, δηλαδή, για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης, θα ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ.

Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να θέσει, το επόμενο χρονικό διάστημα, σε δημόσια διαβούλευση τους Οδηγούς υλοποίησης των προγραμμάτων, ώστε με την ολοκλήρωσή της να περάσει στο επόμενο στάδιο, δηλαδή, στην προκήρυξή τους, κάτι που εκτιμάται πως θα συμβεί στα μέσα του προσεχούς Νοεμβρίου.

Από τις δύο δράσεις για τη βελτίωση του ενεργειακού προφίλ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η πρώτη αφορά σε επιλέξιμες παρεμβάσεις που καλύπτουν τον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος, τόσο των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν, όσο και των παραγωγικών διαδικασιών τους. Με αυτό τον τρόπο και με δημόσια δαπάνη 32 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα καλύπτει, μεταξύ άλλων, τη θωράκιση του κτιριακού κελύφους, ήτοι, θερμομόνωση, κουφώματα και υαλοπίνακες, καθώς και συστήματα σκίασης, ή την αναβάθμιση των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και των συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Επίσης, μέσω της δράσης, θα μπορεί να γίνει η αναβάθμιση των συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας, τόσο για χρήση ψύξης – θέρμανσης των χώρων, όσο και στην παραγωγική διαδικασία, όπωε π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού και ατμού, καθώς και εξοπλισμός ανάκτησης της απορριπτόμενης θερμότητας.

Το δεύτερο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης, που προϋποθέτει δημόσια δαπάνη ύψους 35 εκατ. ευρώ, αφορά στην προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με χρήση ΑΠΕ, για ιδιοκατανάλωση. Η χρηματοδότηση θα καλύπτει την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ, δηλαδή με χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών και λοιπών συστημάτων ΑΠΕ.

Επίσης, οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν εγκαταστάσεις Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με χρήση ΑΠΕ για ιδιοκατανάλωση, καθώς και εγκαταστάσεις συστημάτων ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας. Πάντως, δεν θα είναι επιλέξιμες εγκαταστάσεις συμπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο.

Δικαιούχοι στο τρίτο πρόγραμμα που αφορά στην εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης, θα μπορούν να είναι δήμοι, ενεργειακές κοινότητες, αλλά και δημοτικές επιχειρήσεις, και θα αποσκοπεί στη μείωση του κόστους παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας, ειδικά στις ψυχρότερες κλιματικές ζώνες (Β, Γ και Δ), τόσο για θέρμανση κατοικιών, όσο και για άλλες χρήσεις. Η δημόσια δαπάνη ύψους 25 εκατ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή μονάδων παραγωγής θερμότητας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη δικτύων για τη μεταφορά και τη διανομή της.