Τροποποιείται ο Οδηγός του «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ»

0

Με κοινή υπουργική απόφαση, που υπέγραψαν ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης και ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Ε. Γιαννακίδης τροποποιείται ο Οδηγός του «Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ».

Η απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’756/02.03.2018) Κοινής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο: «Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» υπογράφηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 26 Σεπτεμβρίου 2018 και η έναρξης ισχύος της ορίζεται από τη δημοσίευσης της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Διαβάστε τη συνέχεια στο ecopress.gr