ΥΠΕΝ: Στρώνει το Έδαφος για την Ανάπτυξη Υπεράκτιων ΑΠΕ

0

Την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη μελλοντική της στρατηγική για τις υπεράκτιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),  το ενεργειακό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζει τα σχέδιά της για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το ερχόμενο διάστημα, περιλαμβάνονται τροποποιήσεις των σχετικών διατάξεων των νόμων  4546/2018 και ν. 3983/2011. Μια βασική τροποποίηση αφορά στην κατάργηση της Εθνικής Επιτροπής Θαλάσσιας Περιβαλλοντικής Στρατηγικής (ΕΕΘΠΕΣ), η οποία προβλεπόταν στον νόμο 3983 του 2011 ως ανώτατο πολιτικό όργανο για τη χάραξη πολιτικής στη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος,

τη διασφάλιση σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο του αναγκαίου συντονισμού των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων και για την εναρμόνιση των δράσεων τους σύμφωνα με τους στόχους του νομοσχεδίου. Ωστόσο, η ΕΕΘΠΕΣ που συστάθηκε πολλά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2017, ουσιαστικά ποτέ δεν λειτούργησε. Σύμφωνα με τις προωθούμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) τη θέση της –  ως αναφορά στον γνωμοδοτικό της ρόλο στην υποδιαίρεση θαλασσίων περιοχών σε θαλάσσια διαμερίσματα με   κριτήρια επιστημονικά που θα συνεκτιμούν υδρολογικά, ωκεανογραφικά, βιογεωγραφικά, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά – θα αναλάβει το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας.

Πάντως, είναι αξιοσημείωτο ότι, στην τελευταία εκδοχή του κειμένου του νομοσχεδίου – όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές – στις τροποποιημένες διατάξεις του 4546/2018  δεν περιλαμβάνονται εκείνες που όριζαν ότι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2021. Ίσως εκ παραδρομής, δεν έχουν συμπεριληφθεί ούτε οι ρυθμίσεις που όριζαν ότι η αρμόδια αρχή θα αξιολογεί ανά πενταετία την εφαρμογή του σχεδιασμού, με την κατάρτιση σχετικής έκθεσης αξιολόγησης, η οποία θα τεκμηρίωνε την αναγκαιότητα ή μη της αναθεώρησής του. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται η διάταξη που ανέφερε ότι σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναθεωρείται τουλάχιστον κάθε δέκα   έτη, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη έκθεσης αξιολόγησής του.

Όσον αφορά στην υποβολή της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο προς το Υπουργικό Συμβούλιο η νέα πρόταση του ΥΠΕΝ συρρικνώνει τα χρονοδιαγράμματα. Έτσι, πριν την υποβολή απαιτείται γνωμοδότηση του εθνικού συμβουλίου χωροταξίας, η οποία θα πρέπει να παρέχεται μέσα σε έναν μήνα (αντί για δύο που προβλέπεται σήμερα) από την υποβολή του σχεδίου προς το Υπουργικό Συμβούλιο.  Αντιστοίχως, για τη γνωμοδότηση των εμπλεκόμενων υπουργείων πρέπει να γίνει μέσα σε έναν μήνα (αντί για δύο) από την υποβολή του σχεδίου προς αυτά.   Ωστόσο, συρρικνώνονται και οι χρόνοι για δημόσια διαβούλευση  τόσο της εθνικής χωρικής στρατηγικής για το θαλάσσιο χώρο, όσο και των θαλάσσιων χωροταξικών πλαισίων από δύο σε έναν μήνα.

Παράλληλα, ακόμη εκκρεμεί και η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, στο οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και ειδικό κεφάλαιο για τα υπεράκτια και πλωτά αιολικά πάρκα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νέα στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες ΑΠΕ, αφού ολοκληρωθεί η διαβούλευση (στις 24 Σεπτεμβρίου) και ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες έγκρισης, εκτιμάται ότι θα βρίσκεται σε ισχύ στα τέλη του έτους. Η ευρωπαϊκή στρατηγική στοχεύει στη στήριξη της ανάπτυξης και στην ενσωμάτωση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στο ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, προκειμένου να καταφέρουν οι χώρες της Γηραιάς Ηπείρου να «πιάσουν» τους κλιματικούς στόχους για το 2030 και το 2050.  

«Για να επιτύχουμε κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, πρέπει υπεράκτια παραγωγή ενέργειας στην ΕΕ να εικοσαπλασιαστεί. Γι΄ αυτό πρέπει να καταστεί ευκολότερη η δημιουργία μεγάλης κλίμακας υπεράκτιων αιολικών πάρκων με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο. Επίσης, πρέπει να αξιοποιήσουμε το δυναμικό άλλων ΑΠΕ, όπως είναι η υπεράκτια ηλιακή ενέργεια, καθώς και τις νέες ευκαιρίες που προσφέρουν η παλιρροϊκή και η ωκεάνια ενέργεια», ανέφερε η ευρωπαία Επίτροπος Ενέργειας κυρία Κάντρι Σίμσον.