Αγορά 11.600 Ιδίων Μετοχών Από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

0
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 18/4/2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 18/4/2016 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 26/7/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 11.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 3.8996 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 45.235,00 ευρώ.