Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την Πρότυπη Σύμβαση Σύνδεσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου

0

Η ΡΑΕ ανακοίνωσε ότι θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Πρότυπης Σύμβαση Σύνδεσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, όπως καταρτίστηκε και υποβλήθηκε στη ΡΑΕ από τους αντίστοιχους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής και έτυχε πρόσθετης νομικής επεξεργασίας από τη ΡΑΕ.

Πρόκειται για συνέχεια της έκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΑΠΟΦ. ΡΑΕ 589/2016, ΦΕΚ Β΄487/2017, εφεξής ο «Κώδικας») για τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα τέσσερα Δίκτυα Διανομής φυσικού αερίου (Δίκτυο Διανομής Αττικής, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας και Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος), κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 (β) του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015),

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κώδικα, η Σύμβαση Σύνδεσης συνάπτεται μεταξύ του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και του κυρίου της εγκατάστασης ή του νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του. Με τη Σύμβαση Σύνδεσης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση και κατασκευή της εξωτερικής εγκατάστασης καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Η Πρότυπη Σύμβασης Σύνδεσης εγκρίνεται από τη ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή. Στο πλαίσιο της ως άνω διάταξης οι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας υπέβαλαν στη ΡΑΕ τις προτάσεις τους σχετικά με το περιεχόμενο της Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης Δικτύου Διανομής μετά από κοινή επεξεργασία και συνεργασία. Οι προτάσεις Διαχειριστών είναι στα περισσότερα θέματα κοινές.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 15.00 π.μ.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.