Στο 3,75% ως 4,25% το Εύρος Επιτοκίου για το Ομόλογο της Τέρνα Ενεργειακή

0

Στο 3,75% με 4,25% καθορίστηκε το εύρος επιτοκίου για την έκδοση του ομολόγου, ύψους 60 εκατ. ευρώ της Τέρνα Ενεργειακή, ενόψει της δημόσιας προσφοράς που ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα.

Η διάρκεια της προσφοράς θα είναι τρεις εργάσιμες ημέρες, από την Δευτέρα 17 Ιουλίου έως και την Τετάρτη 19 Ιουλίου.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Επιτόκιο μπορεί να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης (0,25%). Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση.
Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%, το κόστος εξυπηρέτησης της Έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.
Ενδεικτικά, εάν η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές καλύψει την Έκδοση μέχρι και το ανώτατο όριο του εύρους της απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται σημαντικό τμήμα της Έκδοσης σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης Έκδοσης.
Η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της τελικής απόδοσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών. Σε κάθε περίπτωση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα καθορισθούν εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους της απόδοσης.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας σε έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων).
Άμεσος στόχος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018.
Οι επενδύσεις για ΑΠΕ στην Ελλάδα αφορούν αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ στο εξωτερικό αφορούν αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW.
Εξάλλου, μέρος του επενδυτικού προγράμματος που προωθεί η εταιρεία αφορά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τομέα στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.