Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Υπερψήφισε το Σχέδιο Κανονισμού για τη Μείωση των Εκπομπών Ρύπων ως το 2030

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε το σχέδιο κανονισμού για τις νέες υποχρεωτικές μειώσεις εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων.

Οι μειώσεις των εκπομπών ρύπων εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην επίτευξη του ευρύτερου στόχου της ΕΕ για το 2030 ο οποίος αφορά όλους τους τομείς: μείωση κατά 40% σε σύγκριση με τα επίπεδα ρύπων το 1990. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για αυτές τις μειώσεις στο πλαίσιο της διεθνούς συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή.

Ο ευρωπαϊκός κανονισμός κατανέμει στην ουσία τους συνολικούς στόχους της ΕΕ σε δεσμευτικούς, εθνικούς στόχους για επιμέρους τομείς που δεν καλύπτονται από την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα. Αυτοί είναι η γεωργία, οι μεταφορές, τα κτήρια και η διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 60% περίπου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα υποχρεούται να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη πορεία μείωσης των εκπομπών, η οποία θα υπολογίζει ως σημείο εκκίνησης το έτος 2018, αντί του 2020 που είχε αρχικώς προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η αύξηση των εκπομπών κατά τα πρώτα έτη ή η αναβολή των μειώσεων αυτών.