Υποβλήθηκε στην Κομισιόν το Προσχέδιο για το Νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

0

Το ΥΠΕΝ απέστειλε το Σχέδιο Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (KENAK) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την εξέτασή του με τη διαδικασία του επείγοντος.

Όπως επισημαίνεται, «στο πλαίσιο της Οδηγίας 31/2010/ΕΕ, η χώρα έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για τα “βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης”. Η σχετική μελέτη ξεκίνησε να εκπονείται τον Ιανουάριο του 2016 και τα αποτελέσματα αυτής εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από αυτά – και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 5 της Οδηγίας – προέκυψε η υποχρέωση αναθεώρησης των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης του υφιστάμενου ΚΕΝΑΚ, όπως αυτές καθορίζονται στο Κεφάλαιο Γ’ αυτού.

Ωστόσο, και εν αναμονή της δημοσίευσης του αναθεωρημένου ΚΕΝΑΚ, υφίσταται δέσμευση – σχετικών με την ενεργειακή αποδοτικότητα – κονδυλίων, η οποία έχει επιφέρει πολλαπλές και δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις, όπως:

– αδυναμία εκταμίευσης πόρων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία,

– αδυναμία μόχλευσης της αγοράς για εξεύρεση επιπλέον κονδυλίων για υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας,

– αδυναμία υλοποίησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα (κατοικία – τριτογενής , ιδιωτικό και δημόσιο),

– μεγάλη κάμψη της οικοδομικής δραστηριότητας και άλλων συναφών με αυτήν τομέων με δεδομένη την οικονομική κρίση/ύφεση.»

Επισημαίνεται, επίσης, ότι λόγω της μεγάλης συμμετοχής του κτιριακού τομέα (45%) στην τελική ενεργειακή κατανάλωση, κάθε πρόσθετη καθυστέρηση έχει πολλαπλασιαστικές αρνητικές επιπτώσεις, με κύρια τη μεγάλη απόκλιση από τον εθνικό στόχο ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2010/27/ΕΕ.

Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό, τριτογενή και δημόσιο τομέα, συμβάλλουν ώστε να προσμετρηθούν στο στόχο οι επιτευχθείσες εξοικονομήσεις ενέργειας, προστίθεται και υπογραμμίζεται ότι τα προγράμματα αυτά δε δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την ύπαρξη των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων ούτε χωρίς την ύπαρξη εγκεκριμένου, δηλαδή δημοσιευμένου, Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους το ΥΠΕΝ ζητά την κοινοποίηση του παρόντος σχεδίου τεχνικού κανονισμού με τον χαρακτήρα του επείγοντος, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση του Σχεδίου ΚΕΝΑΚ.