Με Ισχυρή Ζήτηση και Επιτόκιο 4,25% Ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για το 5ετές Ομόλογο της Sunlight

0

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η δημόσια προσφορά για το 5ετές κοινό ομoλογιακό δάνειο της Συστήματα Sunlight.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, διατέθηκαν συνολικά 50.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 50.000.000 ευρώ.

Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 124,416 εκατ. ευρώ -υπερδιπλάσια του στόχου της εταιρείας.

Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,25%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,25% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του κοινού ομολογιακού δανείου, ο όμιλος Sunlight έχει αναλάβει την υποχρέωση, πρώτον να μην προβεί στη λήψη νέων πιστοδοτήσεων για συνολικό ποσό άνω των 16 εκατ. ευρώ και δεύτερον, να διατηρεί τον λόγο του δείκτη «Σύνολο Καθαρού Δανεισμού προς EBITDA» σε ομιλική βάση μικρότερο του 5,5.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης, αν ο εν λόγω δείκτης υπερβεί το 5,5, «τότε η εκδότρια θα προβαίνει σε αύξηση μ.κ., ο δε βασικός μέτοχος της εκδότριας με την επωνυμία Olympia Group διαβεβαιώνει ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται έναντι των ομολογιούχων ότι, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής που κατέχει ή/θα κατέχει ή όχι στο μέλλον στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, θα καταβάλλει για λογαριασμό των εκάστοτε υφιστάμενων επενδυτών της εταιρείας το ποσό της εκάστοτε αύξησης και μέχρι του απαιτούμενου πόσου, προκειμένου να αυξάνονται κάθε φορά τα ταμειακά διαθέσιμα της εκδότριας και να μειώνεται αντίστοιχα το σύνολο του καθαρού δανεισμού».

Τα κεφάλαια από το ομολογιακό δάνειο θα αξιοποιηθούν για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού, συνολικού ύψους 36 εκατ. ευρώ, της Συστήματα Sunlight και της θυγατρικής της, Sunlight Recycling, ενώ θα χρηματοδοτηθούν επενδύσεις όπως η ίδρυση δύο θυγατρικών εταιριών στο εξωτερικό.