Με προσφυγή στο ΔΕΚ προειδοποιεί την Ελλάδα η Επιτροπή για τους οικότοπους

0

Να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών, που περιλαμβάνονται στο δίκτυο «Natura 2000» καλεί την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απέστειλε στη χώρα μας συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη, κάτι που σημαίνει ότι εάν δεν απαντήσουμε σε δύο μήνες, θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Όπως προβλέπεται στη σχετική οδηγία της Κομισίον, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τους καταχωρισμένους στην Ε.Ε. τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Πρέπει επίσης να καθορίζουν τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης, με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των υφιστάμενων ειδών και οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται εντός έξι ετών από την ένταξη των εν λόγω τόπων στον ενωσιακό κατάλογο ως τόπων κοινοτικής σημασίας.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ορίσει επίσημα και τους 239 τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, δεν έχει καθορίσει ούτε τις προτεραιότητες και τους στόχους διατήρησης ούτε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους εν λόγω τόπους.