Ο περιορισμός στις επισφάλειες αύξησε τα κέρδη της ΔΕΗ – Τι λέει ο Παναγιωτάκης για το μέλλον της επιχείρησης

0

Αυξημένα ήταν τα κέρδη της ΔΕΗ στο πρώτο εννεάμηνο του φετινού έτους, καθώς διαμορφώθηκαν σε 69,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις της Επιχείρησης μειώθηκαν κατά 6,8%, ως αποτέλεσμα της χαμηλότερης ζήτησης και της μείωσης του μέσου μεριδίου στη λιανική, ενώ μείωση κατά 250 εκατ. σημείωσαν οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης το γ΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα ανέρχονται σε € 112,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 έναντι € 63,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.

Πιο αναλυτικά, η ΔΕΗ αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το μέσο μερίδιο λιανικής αγοράς της ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα διαμορφώθηκε σε 88,7% τον Νοέμβριο του 2016 από 94% τον Νοέμβριο του 2015. Σύμφωνα πάλι με το ΛΑΓΗΕ, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ το Νοέμβριο 2016, ανά τάση, ήταν περίπου 100% στην Υψηλή Τάση, 71,8% στη Μέση Τάση και 93,1% στη Χαμηλή Τάση, που επιβεβαιώνει το cherry-picking από πλευράς τρίτων προμηθευτών, όπως επισημαίνεται.

Στο γ’ τρίμηνο του 2016 παρατηρείται οριακή αύξηση της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης κατά 0,3% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Στο εννεάμηνο του 2016 η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 1,7%, ενώ αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό μείωσης περιορίζεται σε 1,4%.

Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 53% της συνολικής ζήτησης το εννεάμηνο του 2016 (49,5% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2015 ήταν 63,1% (60,7% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο τρίτων κατά 118%, ως απόρροια της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του φυσικού αερίου και δευτερευόντως στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ τρίτων κατά 6,8%, ενώ παράλληλα μειώθηκαν τόσο η λιγνιτική παραγωγή κατά 29% όσο και η υδροηλεκτρική παραγωγή κατά 19,3%. Αντίθετα, η παραγωγή της ΔΕΗ με φυσικό αέριο ήταν αυξημένη κατά 45,4%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το εννεάμηνο του 2016 κατά € 411,2 εκατ. ή 9,2% και διαμορφώθηκε σε € 4.040,8 εκατ. έναντι € 4.452 εκατ. το εννεάμηνο του 2015. Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας λόγω:

  • της μείωσης της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
  • της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλουθη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-picking από τους ανταγωνιστές,
  • των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παροχή εκπτώσεων, καθώς και
  • της επίπτωσης από την απομείωση της καταναλωθείσας αλλά μη τιμολογηθείσας ενέργειας λόγω αύξησης του ποσοστού των απωλειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το εννεάμηνο του 2016 παρέμειναν ουσιαστικά σταθερά στα € 775,9 εκατ. σε σχέση με το εννεάμηνο του 2015, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 19,2% έναντι 17,4%.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης μειώθηκαν κατά € 251,2 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2015 (δηλαδή € 91,1 εκατ. έναντι € 342,3 εκατ. αντίστοιχα), με συνέπεια το αντίστοιχο μέγεθος για το εννεάμηνο 2016 να έχει μειωθεί κατά € 215,3 εκατ. διαμορφούμενο σε € 387,7 εκατ. έναντι € 603 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, ενώ σημειώνεται ότι μείωση παρατηρείται και σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2016 κατά € 65,8 εκατ., όταν το αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε σε € 156,9 εκατ.

Οι συνολικές προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε € 453 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 έναντι € 690,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2015.

Σημειώνεται ότι αρνητική επίδραση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου είχε η εφάπαξ δαπάνη ύψους € 48,3 εκατ. η οποία καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο του 2016 και αφορά στο υπόλοιπο 50% των € 96,6 εκατ. που είχαν επιμερισθεί, βάσει της απόφασης ΡΑΕ 285/2013, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη των ελλειμμάτων που δημιουργήθηκαν στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά.

Πέραν του προαναφερθέντος ποσού το οποίο επιμερίστηκε στη ΔΕΗ, ο ΛΑΓΗΕ προχώρησε στην οριστική εκκαθάριση του συνολικού ελλείμματος επιμερίζοντας στη ΔΕΗ σωρευτικά το ποσό των € 126,3 εκατ.

Ως συνέπεια, η ΔΕΗ προέβη στο σχηματισμό πρόβλεψης ύψους € 29,7 εκατ. στα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου του 2016, με αποτέλεσμα η επιβάρυνση για το εννεάμηνο του 2016, για την κάλυψη των προαναφερθέντων ελλειμμάτων του ΗΕΠ να ανέρχεται συνολικά σε € 78 εκατ. Από την αρχή εφαρμογής της επιβάρυνσης των προμηθευτών με την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, που ξεκίνησε το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η ΔΕΗ έχει καταβάλει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου το ποσό των € 34,4 εκατ.

Αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου είχε επίσης η εφάπαξ δαπάνη ύψους € 22,6 εκατ. από τη ΔΕΠΑ, η οποία προέκυψε λόγω αναθεώρησης του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ από την BOTAS για τα έτη 2012-2015 μετά από απόφαση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη διαφορά μεταξύ των δύο προαναφερομένων εταιρειών, αναφέρει η εταιρεία.

Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων εφάπαξ αρνητικών επιπτώσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά € 103,1 εκατ., βελτίωση η οποία οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο επίπεδο προβλέψεων κατά € 237,7 εκατ.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα ανέρχονται σε € 112,2 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 έναντι € 63,3 εκατ. το εννεάμηνο του 2015, ενώ τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 69,5 εκατ. έναντι € 5,9 εκατ. αντίστοιχα.

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.583,4 εκατ., μειωμένο κατά € 394,8 εκατ. σε σχέση με την 30.9.2015, ενώ σε σχέση με την 31.12.2015 ήταν μειωμένο κατά € 205,5 εκατ.

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Το γ΄τρίμηνο του 2016, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών της ΔΕΗ Α.Ε. λόγω, κυρίως, της μείωσης του μεριδίου της αγοράς αλλά και της ζήτησης, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου χωρίς τις εφάπαξ δαπάνες, παρουσίασαν αισθητή βελτίωση εξαιτίας, κατά κύριο λόγο, της σοβαρής μείωσης των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις των πελατών Μέσης και Χαμηλής Τάσης, ύψους 251,2 εκ.

Ωστόσο με τις εφάπαξ δαπάνες α) για την κάλυψη των ελλειμμάτων του ΛΑΓΗΕ από τις γνωστές υποθέσεις ENERGA και HELLAS POWER, και β) για έκτακτες πρόσθετες χρεώσεις από ΔΕΠΑ, η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή, στα 776 εκατ., αλλά με βελτίωση του αντίστοιχου περιθωρίου κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι 19,2%. Το καθαρό χρέος του Ομίλου μειώθηκε κατά 205 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2015.

Είναι εμφανές ότι οι δράσεις της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων και επισφαλειών αποδίδουν καρπούς. Στο σύστημα διακανονισμών των 36 δόσεων έχουν ήδη ενταχθεί 580.000 πελάτες, με συνολικό ύψος διακανονισμένων οφειλών έναντι της ΔΕΗ € 1,15 δισ. περίπου, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους πλέον των 600.000 πελατών με συνολικό ύψος οφειλών περίπου € 1,2 δισ.

Ωστόσο, παραμένει ακόμη χαμηλός ο ρυθμός εισπραξιμότητας των τρεχόντων λογαριασμών ενώ σημειώνει έξαρση και το φαινόμενο των παράνομων συνδέσεων προμήθειας ρεύματος (ρευματοκλοπές), πράγματα τα οποία προκαλούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας. Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η επιτυχής έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ, και μάλιστα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με την ανάδειξη της κινεζικής εταιρείας State Grid ως προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή έναντι τιμήματος € 320 εκατ,, που αντιστοιχεί σε premium της τάξης του 45% σε σχέση με τη λογιστική αξία της συμμετοχής της ΔΕΗ στο μετοχικό κεφάλαιο του ΑΔΜΗΕ και σε συνολική αξία του ΑΔΜΗΕ € 1,7 δισ.

Η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας (λιανική) ηλεκτρικής ενέργειας κινείται σε ρυθμούς ελεγχόμενους, παρά το μεγάλο περιθώριο κέρδους των προμηθευτών εξ αιτίας της χαμηλής χονδρεμπορικής τιμής (οριακή τιμή), οι οποίοι ωστόσο αποφεύγουν να αναλάβουν το αναγκαίο ρίσκο και να προβούν στις αναγκαίες επενδύσεις που θα συντελούσαν στο ταχύτερο άνοιγμα της αγοράς. Η αξιοπιστία, το κοινωνικό πρόσωπο και οι ποικίλες δράσεις της ΔΕΗ, σε συνδυασμό με την επιβάρυνση όλων των προμηθευτών από τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την κάλυψη του ΕΛΑΠΕ, αποτελούν προς το παρόν ισχυρό αντίβαρο στις δημοπρασίες παραγωγής της ΔΕΗ σε τιμές πολύ κατώτερες της οριακής.

Έτσι η ΔΕΗ διαθέτει και θα αξιοποιήσει το χρονικό περιθώριο ανάληψης των ήδη δημοσιοποιημένων πρωτοβουλιών για τη σύσταση και διάθεση θυγατρικών εταιρειών πελατών με στόχο το ομαλό περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς χωρίς τις αρνητικές επιπτώσεις των λεγόμενων ΝΟΜΕ. Σε επίπεδο 9μηνου η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλ. Ενέργειας από τη ΔΕΗ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα κάλυψαν το 50% της συνολικής ζήτησης, ποσοστό αισθητά μειωμένο έναντι του αντιστοίχου περσινού λόγω της μεγάλης μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής, που το 2016 θα φθάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Τη θέση της πήρε η παραγωγή από το εισαγόμενο φυσικό αέριο η οποία σημείωσε μεγάλη αύξηση. Αυτό είχε αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματα της ΔΕΗ λόγω της ανελαστικότητας του μεγίστου μέρους των λειτουργικών δαπανών των ορυχείων. Αφετέρου το ίδιο διάστημα αποδείχθηκε το αβάσιμο της αποζημίωσης ευελιξίας (ΑΔΙ), εξ αιτίας της οποίας η ΔΕΗ θα επιβαρυνθεί με 90 εκ. περίπου υπέρ των ιδιωτών παραγωγών από Φυσικό Αέριο, και μάλιστα σε μια περίοδο σημαντικής κερδοφορίας των τελευταίων λόγω της κατά τα ανωτέρω αυξημένης διάθεσης της παραγωγής τους.

Το ίδιο διάστημα προχωρήσαμε, με την έγκριση της ΡΑΕ, στην οριστική απόσυρση παλαιών λιγνιτικών, πετρελαϊκών, και μονάδων Φ.Α. συνολικής ισχύος 1,3 GW, ενώ παράλληλα συνεχίζεται κανονικά η κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα V. Ταυτόχρονα υπογράφηκε MOU με την Κινεζική εταιρεία CMEC για την κατασκευή της υπερσύγχρονης μονάδας Μελίτη II και τη σύσταση ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής ΗΕ με τις μονάδες του ΑΗΣ Μελίτης και τα Ορυχεία της περιοχής.

Για την υλοποίηση του έργου οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο εταιρειών εργάζονται εντατικά. Σε ότι αφορά στις ΑΠΕ προκηρύχθηκε το έργο της ανακατασκευής ήδη λειτουργούντων παλαιών αιολικών πάρκων σε νησιά και δρομολογείται η έναρξη εκμετάλλευσης της γεωθερμίας με αρχή την Κίμωλο.

Τέλος συστήθηκε η θυγατρική εταιρεία στην Αλβανία και ορίστηκε το Διοικητικό της Συμβούλιο, ενώ παράλληλα υπογράφηκε πρωτόκολλο στρατηγικής συνεργασίας για έργα στη χώρα μας και στην ευρύτερη περιοχή καθώς και ίδρυση εργοστασίου έξυπνων μετρητών με την εταιρεία CMEC. Στις άμεσες προτεραιότητες της εταιρείας είναι α) η εντατικοποίηση των δράσεων για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας με νέα προϊόντα και με συνεργασία με μεγάλους εξειδικευμένους Οίκους. β) ο περιορισμός των ρευματοκλοπών μέσω και της θέσπισης από τη ΡΑΕ του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου γ) η ανάκτηση των οφειλομένων ποσών λόγω ΥΚΩ, σε πρώτη φάση των ετών 2013 και του 2014 και δ) η κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου για το κατάλληλο Επιχειρηματικό Μοντέλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Γενικότερα η Διοίκηση της ΔΕΗ θα εντείνει τις προσπάθειες σε συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο και τους αρμόδιους κοινοτικούς και εγχώριους φορείς για να επανεξεταστούν ορισμένες ρυθμίσεις που αφορούν στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας για το ομαλό άνοιγμα της αγοράς με την υπέρβαση του αδιεξόδου ρευστότητας στην αγορά που πλήττει ιδιαίτερα τη ΔΕΗ και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών και της οικονομίας.»

Πηγή: energypress.gr