ΡΑΕ: Συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου για τα τιμολόγια χρήσης ΕΣΦΑ

0

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της Απόφασής της αναφορικά με την 1η Αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, θέτει σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα, όπως καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με το υπ΄ αρ. 097547/19.9.2016 έγγραφο (ΡΑΕ Ι-211603/20.9.2016):

  • Κωδικοποιημένο Σχέδιο 1ης Αναθεώρησης Κανονισμού Τιμολόγησης (Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ, 19 Σεπτεμβρίου 2016) με εντοπισμένες τις αλλαγές σε σχέση με τον Ισχύοντα Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ.
  • Σχέδιο Τιμολογίων Χρήσης ΕΣΦΑ για την περίοδο 2017-2020 (Πρόταση ΔΕΣΦΑ προς ΡΑΕ, 19 Σεπτεμβρίου 2016) σύμφωνα με την ως άνω πρόταση του ΔΕΣΦΑ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του ν. 4409/2016, η πρόταση του Διαχειριστή ΕΣΦΑ για την ανακτήσιμη διαφορά της περιόδου 2011-2015 βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας από την Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4409/2016 (ΦΕΚ Α 136/28.07.2016).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr, ή εγγράφως, με κοινοποίηση στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Πηγή: energypress.gr