ΣΠΕΦ: Με νέα τέλη φορτώνει τους παραγωγούς ΑΠΕ ο υπό διαβούλευση Κώδικας για τις Εγγυήσεις Προέλευσης

0

Μια σειρά από νέες επιβαρύνσεις επιχειρείται να επιβληθούν στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με τον υπό δημόσια διαβούλευση Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, όσον αφορά την συμμετοχή τους στο σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης, τονίζει ο ΣΠΕΦ με επιστολή του προς της ΡΑΕ, στην οποία καταγράφει τις παρατηρήσεις του επί του υπό δημόσια διαβούλευση ΚΔΑΠΕΕΠ. Μάλιστα, όπως υπογραμμίζει, δεν είναι διόλου σαφής η ανταποδοτικότητα των νέων τελών.

Επίσης, ο ΣΠΕΦ τονίζει ότι ο υπό διαβούλευση ΚΔΑΠΕΕΠ προσπερνά και δεν εξυγιαίνει το ζήτημα της χρηματοροής και των τιμολογήσεων του ΕΤΜΕΑΡ.

Ο Σύνδεσμος επαναλαμβάνει ότι θεωρεί εσφαλμένη την χρέωση των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων των διαχειριστών στους παραγωγούς οποιουδήποτε είδους, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τις ΑΠΕ όπου λόγω του συστήματος FIT ή FIP δεν έχουν εξ’ ορισμού την δυνατότητα να τα μετακυλήσουν στις πωλήσεις τους.

Τέλος, ο ΣΠΕΦ ζητάει την επαναφορά της ποινής της καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για όποιον Προμηθευτή δεν εξοφλεί εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του στην ΠΧΕΦΕΛ.

Αναλυτικά, οι παρατηρήσεις του ΣΠΕΦ έχουν ως εξής:

«Σε συνέχεια της θέσης σε δημόσια διαβούλευση από τον ΛΑΓΗΕ του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ, ακολούθως προβαίνουμε στην κατάθεση των παρατηρήσεων και προτάσεων μας.

Γενική παρατήρηση:  Με τον υπό δημόσια διαβούλευση Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ επιχειρείται να επιβληθούν μια σειρά από νέα Τέλη (επιβαρύνσεις) στους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ όσον αφορά την συμμετοχή τους στο σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) χωρίς να είναι καθόλου σαφής η ανταποδοτικότητα τους.  Σύμφωνα με πρόσφατη δημόσια πρόταση του ΛΑΓΗΕ προς μερική υποκατάσταση της ΠΧΕΦΕΛ (Χρέωσης Προμηθευτών) τα έσοδα από τις πωλήσεις-εκπλειστηριάσεις των ΕΠ θα διοχετεύονται προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) και όχι προς τον εκάστοτε εκδότη παραγωγό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπό Feed in Tariff ή Feed in Premium μοντέλο λειτουργικής ενίσχυσης.

Επιπλέον ο υπό διαβούλευση Κώδικας ΔΑΠΕΕΠ προσπερνά και δεν εξυγιαίνει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της χρηματοροής και των τιμολογήσεων του ΕΤΜΕΑΡ, αφού η στρέβλωση της παρεμβολής του Διαχειριστή του Συστήματος στην διαδικασία τιμολόγησης και είσπραξης του πόρου από την Προμήθεια παραμένει, παρά τις περί του αντιθέτου πρόσφατες διαβεβαιώσεις της διοίκησης του ΛΑΓΗΕ προς τον Σύνδεσμο μας.

Κατά άρθρο αναλυτικά οι παρατηρήσεις και προτάσεις μας έχουν ως εξής:

Άρθρο 11, παρ. 5:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα ο ΔΑΠΕΕΠ παραμένει και πάλι δεύτερος στην είσπραξη των πόρων που τον αφορούν από την Προμήθεια και εν προκειμένης τοποθετείται πίσω και πάλι από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Παρατήρηση μας: Το σύστημα αυτό έχει επί σειρά ετών επιβαρύνει ταμειακά τις ΑΠΕ, καθιστώντας τες γενικό «μαξιλάρι» ρευστότητας του συστήματος για την κάλυψη ασύμμετρα από το ΕΤΜΕΑΡ άλλων άσχετων προς τις ανανεώσιμες ταμειακών ελλειμμάτων, ιδίως μάλιστα αυτών του δεσπόζοντα Προμηθευτή.

Προτείνουμε κατηγορηματικά να απαλειφθεί η παρ. 5 και το θέμα να ρυθμιστεί σε κάθε επί μέρους άρθρο του Κώδικα που αφορά κάθε επιμέρους πόρο του ΕΛΑΠΕ χωριστά, όπως παρακάτω αναλυτικά προτείνουμε.

Άρθρο 20, παρ. 1:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα ανά πενταετία μετά την εγγραφή εγκατάστασης ΑΠΕ στο μητρώο εγκαταστάσεων για έκδοση Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του Παραγωγού ότι ισχύουν τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Εγκαταστάσεων άλλως επικαιροποιημένη Δήλωση Στοιχείων Εγκατάστασης.

Παρατήρηση μας: Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006, άρθρα 15, 16, 17, 18 όπως ισχύουν αλλά και της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.8786 ΦΕΚ Β 646 από 14/5/10 και ιδίως του άρθρου 3, παρ. 7 αυτής που ρυθμίζουν το πλαίσιο των Εγγυήσεων Προέλευσης στο οποίο πλαίσιο οφείλει να εδράζεται και ο παρόν Κώδικας προβλέπεται:

«…Κάθε ενδιαφερόμενος Παραγωγός, ο οποίος επιθυμεί την έκδοση ΕΠ για ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από σταθμό παραγωγής που τού ανήκει, οφείλει να υποβάλει προηγουμένως Δήλωση Στοιχείων Εγκατάστασης προκειμένου να εγγραφεί στο Μητρώο Εγκαταστάσεων και να αναγνωριστεί ο σταθμός του ως Εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4…».

οπότε και δεν προκύπτει υποχρεωτικότητα εγγραφής των μονάδων ΑΠΕ στο εν λόγω Μητρώο.  Έτσι πράγματι σήμερα σε οικιοθελή βάση εκ μέρους των παραγωγών μέρος μόνο των μονάδων ΑΠΕ που λειτουργούν στην χώρα τυγχάνει εγγεγραμμένο και στο σχετικό Μητρώο εγκαταστάσεων για έκδοση ΕΠ που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ.  Με δεδομένη ωστόσο την επικρατούσα αντίληψη πως από τον εκπλειστηριασμό λ.χ. στο Χρηματιστήριο ΕΠ, όταν αυτό λειτουργήσει, των ΕΠ των Παραγωγών ΑΠΕ υπό καθεστώτα λειτουργικής ενίσχυσης Feed in Tariff (FIT) ή Feed in Premium (FIP) τα έσοδα δεν θα οδεύουν σε αυτούς αλλά στον ΕΛΑΠΕ σύμφωνα με πρόσφατη δημόσια επίσημη πρόταση του ΛΑΓΗΕ προς μερική υποκατάσταση της ΠΧΕΦΕΛ (Χρέωσης Προμηθευτή), καθίσταται καταρχήν αμφίβολη η σκοπιμότητα περαιτέρω εγγραφής ή παραμονής τους στο Μητρώο, ιδίως μάλιστα όταν αυτή επιφέρει κόστος για τους παραγωγούς από σχετικά Τέλη.

Άρθρο 31, παρ. 1Β και 3:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα επιβάλλονται Τέλη Διατήρησης Μερίδας στους κατόχους μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τις εγκαταστάσεις τους, για τους οποίους ο ΔΑΠΕΕΠ τηρεί μερίδες στο πληροφοριακό σύστημα ΕΠ.

Παρατήρηση μας: Η ανωτέρω διατύπωση του ΚΔΑΠΕΕΠ τυγχάνει ιδιαιτέρως γενική και δεν μπορεί κατά την αντίληψη μας να διαφανεί κατά πόσον τα Τέλη επιβάλλονται μόνο με την καταχώρηση μιας μονάδας ΑΠΕ στο Μητρώο εγκαταστάσεων για έκδοση ΕΠ ή αρχίζουν να επιβάλλονται εφ’ όσον ο παραγωγός κάνει χρήση του πληροφοριακού συστήματος ΕΠ εκδίδοντας επί παραδείγματι τέτοιες.   Περαιτέρω, εφόσον η εγγραφή των παραγωγών ΑΠΕ στο Μητρώο εγκαταστάσεων για ΕΠ δεν είναι εκ του Νόμου υποχρεωτική, αλλά και τα οικονομικά οφέλη των ιδίων ατομικά (και όχι του ΕΛΑΠΕ) από τις ΕΠ που θα εκδίδονται όχι μόνο ανύπαρκτα αλλά και με κόστος επιβολής Τέλους για την συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο Μητρώο εγκαταστάσεων, τίθεται αυτομάτως ζήτημα δυνατότητας όσων τυγχάνουν σήμερα οικιοθελώς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο εγκαταστάσεων για έκδοση ΕΠ, να αιτηθούν την άμεση διαγραφή τους από αυτό, ώστε να αποφύγουν και αυτοί μαζί με τους υπόλοιπους μη εγγεγραμμένους τα οικονομικώς μη ανταποδοτικά Τέλη αυτά.  Οπότε στην βάση της προαιρετικότητας εγγραφής των παραγωγών ΑΠΕ στο Μητρώο εγκαταστάσεων για έκδοση ΕΠ, ο ΚΔΑΠΕΕΠ οφείλει να προβλέπει την διαδικασία διαγραφής παραγωγών ΑΠΕ από αυτό σε οικιοθελή επίσης βάση, όπως μέχρι σήμερα τυγχάνει και η εγγραφή τους.

Άρθρο 31, παρ. 1Ε  και 3:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα επιβάλλονται στους Παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Τέλη Μεταβίβασης ΕΠ, για τις ΕΠ που μεταβιβάστηκαν από την μερίδα τους, ύστερα από σχετικό εγκεκριμένο αίτημα που υπέβαλλαν ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΠ.

Παρατήρηση μας:  Με δεδομένη και πάλι την επικρατούσα αντίληψη πως από τον εκπλειστηριασμό και μεταβίβαση λ.χ. στο Χρηματιστήριο ΕΠ, όταν αυτό λειτουργήσει, των ΕΠ των Παραγωγών ΑΠΕ υπό καθεστώτα λειτουργικής ενίσχυσης Feed in Tariff (FIT) ή Feed in Premium (FIP) τα έσοδα δεν θα οδεύουν σε αυτούς αλλά στον ΕΛΑΠΕ σύμφωνα με πρόσφατη δημόσια επίσημη πρόταση του ΛΑΓΗΕ προς μερική υποκατάσταση της ΠΧΕΦΕΛ (Χρέωσης Προμηθευτή), καθίσταται απολύτως θολερή η κατάσταση που διαμορφώνεται αφενός με τα Τέλη Μεταβίβασης ΕΠ αυτά και την ανταποδοτικότητα τους για τους παραγωγούς και αφετέρου για το όλο καθεστώς ιδιοκτησίας που εν τέλει θα διέπει τις ΕΠ αυτές.   Στην  βάση λοιπόν του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει το θέμα, υπάρχει ανάγκη πλήρους αποσαφήνισης του τοπίου.

Άρθρο 32, παρ. 2Α:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα ο ΔΑΠΕΕΠ χρεώνει σε κάθε υπόχρεο Εκπρόσωπο Φορτίου το ποσό που του αντιστοιχεί για ΕΤΜΕΑΡ.

Παρατήρηση μας:  Αν και αυτό είναι το διαχρονικά ζητούμενο από τις ΑΠΕ επιτέλους να ισχύσει σύμφωνα και με όσα πρόσφατα μας είχε επικοινωνήσει η διοίκηση του Λειτουργού για την απευθείας δηλαδή είσπραξη από τον ΔΑΠΕΕΠ του ΕΤΜΕΑΡ από την Προμήθεια, εντούτοις παραμένει και πάλι «κενό» γράμμα, αφού σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 11 παρ. 5 του υπό διαβούλευση ΚΔΑΠΕΕΠ, το ΕΤΜΕΑΡ και πάλι θα εισπράττεται μέσω του Διαχειριστή του Συστήματος.

Άρθρο 33, παρ Α:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα για τις ανάγκες του Λογαριασμού Λ-Δ για τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες του ΔΑΠΕΕΠ προϋπολογίζονται μόνο τα έσοδα του από τον λογαριασμό Λ-Α για την Σωρευτική Εκπροσώπηση μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με ΣΕΔΠ.

Παρατήρηση μας:  Κατά την αντίληψη μας και συμφώνως προς το άρθρο 31, παρ. 4 του υπό διαβούλευση Κώδικα για την κάλυψη των απαιτήσεων του Λογαριασμού Λ-Δ του ΔΑΠΕΕΠ οφείλουν να προϋπολογίζονται και τα έσοδα του από τον Λογαριασμό Λ-Β, ήτοι από την επιβολή των Ανταποδοτικών Τελών Διαχείρισης του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης.

Οφείλουμε ωστόσο εδώ να επισημάνουμε πως η για ακόμη μία φορά διακριτή σε βάρος των ΑΠΕ μεταχείριση, μας προβληματίζει.  Την στιγμή που οι συμβατικοί παραγωγοί -που σημειωτέον έχουν και την δυνατότητα μέσω των τιμολογούμενων προσφορών τους να μετακυλήσουν το όποιο κόστος του διαχειριστή τους που είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας- εντούτοις απαλλάσσονται, αφού τα λειτουργικά και επενδυτικά κόστη του Χρηματιστηρίου Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 4Γ του επίσης υπό διαβούλευση Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) καλύπτονται από τους Προμηθευτές, οι παραγωγοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ παραδόξως επιβαρύνονται με τα λειτουργικά και επενδυτικά κόστη του ΔΑΠΕΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση θα επαναλάβουμε πως θεωρούμε εσφαλμένη την χρέωση των λειτουργικών και επενδυτικών εξόδων των διαχειριστών στους παραγωγούς οποιουδήποτε είδους, πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για τις ΑΠΕ όπου λόγω του συστήματος FIT ή FIP δεν έχουν εξ’ ορισμού την δυνατότητα να τα μετακυλήσουν στις πωλήσεις τους.  Τα κόστη αυτά ορθά χρεώνονταν μέχρι σήμερα στην Προμήθεια, αφού αυτή έχει μόνο την δυνατότητα να τα ανακτά από την λιανική, η οποία λιανική νομοτελειακά και όχι για κάποιο άλλο λόγο οφείλει να καλύπτει τα έξοδα του συστήματος που την υπηρετεί.  Η μεταρρύθμιση των αγορών επιπλέον, που αφορούν οι υπό διαβούλευση Κώδικες και η δημιουργία νέων φορέων-διαχειριστών που τους συνοδεύει, δεν είναι δυνατόν να ζητείται να πληρωθεί από τις ΑΠΕ που δεν έχουν να περιμένουν από την όλη μεταρρύθμιση καμία περαιτέρω πρόσθετη ανταμοιβή.

Άρθρο 34:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα η τιμολόγηση των Προμηθευτών για ΕΤΜΕΑΡ, σε πλήρη αντίθεση με όσα η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ μας είχε πρόσφατα επικοινωνήσει, παραμένει στον Διαχειριστή του Συστήματος και δεν περνά απευθείας στον ΔΑΠΕΕΠ.

Παρατήρηση μας:  Η χρόνια αναποτελεσματικότητα του Διαχειριστή του Συστήματος να διεκδικεί και να εισπράττει εμπρόθεσμα και προσηκόντως το ΕΤΜΕΑΡ από τους Προμηθευτές και εν προκειμένης τον δεσπόζοντα για την ηλεκτρική ενέργεια ΑΠΕ που άντλησαν από το σύστημα για να τροφοδοτήσουν τους πελάτες τους, παραμένει να επιβαρύνει τις ΑΠΕ.  Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση μέσω τριγωνικών τιμολογήσεων και χρηματορροών το ΕΤΜΕΑΡ και εν τέλει οι ΑΠΕ να καλύπτουν τις ανάγκες ρευστότητας συνολικά του συστήματος, πρέπει επιτέλους να λάβει τέλος.  Ζητούμε η τιμολόγηση και είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ να περάσει στον ΔΑΠΕΕΠ όπως ακριβώς μας είχε επικοινωνηθεί από την διοίκηση του ΛΑΓΗΕ σε σχετική μας συνάντηση το περασμένο φθινόπωρο για το θέμα.  Δικαιολογίες τεχνικής φύσης πλέον δεν χωρούν, αφού η μεθοδολογία εκκαθάρισης και είσπραξης της ΠΧΕΦΕΛ από τους Προμηθευτές απευθείας από τον σημερινό ΛΑΓΗΕ αλλά και τον αυριανό ΔΑΠΕΕΠ όπως προβλέπεται στον Κώδικα, μπορεί εξίσου να εφαρμοστεί και για την απευθείας είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ.  Άλλωστε σύμφωνα και με την Απόφαση 3366/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ το ΕΤΜΕΑΡ είναι κόστος ρεύματος για τον ηλεκτρισμό που πούλησαν οι Προμηθευτές στους πελάτες τους-καταναλωτές.

Άρθρο 35:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα η τιμολόγηση των Προμηθευτών για το ΜΜΚΘΣΣ (Μεσοσταθμικό Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών) παραμένει στον Διαχειριστή του Συστήματος και δεν περνά απευθείας στον ΔΑΠΕΕΠ.

Παρατήρηση μας:  Ζητούμε η τιμολόγηση και είσπραξη του ΜΜΚΘΣΣ από τους Προμηθευτές να περάσει απευθείας στον ΔΑΠΕΕΠ όπως ακριβώς μας είχε επικοινωνηθεί από την διοίκηση του ΛΑΓΗΕ σε σχετική μας συνάντηση το περασμένο φθινόπωρο για το θέμα.  Δικαιολογίες τεχνικής φύσης πλέον δεν χωρούν, αφού η μεθοδολογία εκκαθάρισης και είσπραξης της ΠΧΕΦΕΛ από τους Προμηθευτές απευθείας από τον ΔΑΠΕΕΠ μπορεί εξίσου να εφαρμοστεί και για την απευθείας είσπραξη του ΜΜΚΘΣΣ.

Άρθρο 36:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα η τιμολόγηση και είσπραξη του Ειδικού Τέλους Λιγνιτικής Παραγωγής από τους κατόχους άδειας παραγωγής λιγνιτικής μονάδας εγγεγραμμένης στο σχετικό Μητρώο Μονάδων, παραμένει στον Διαχειριστή του Συστήματος και δεν περνά απευθείας στον ΔΑΠΕΕΠ.

Παρατήρηση μας:  Ζητούμε η τιμολόγηση και είσπραξη του εν λόγω Τέλους απευθείας από τους κατόχους άδειας παραγωγής λιγνιτικής μονάδας εγγεγραμμένης στο σχετικό Μητρώο Μονάδων, να περάσει στον ΔΑΠΕΕΠ.

Άρθρο 38 παρ. 1 και Άρθρο 39:  Σύμφωνα με την διάταξη του υπό διαβούλευση Κώδικα  και σε σχέση με ότι σήμερα προβλέπεται και ισχύει στα άρθρα 95, 96, 97 του τρέχοντος ΚΣΗΕ που καταλαμβάνουν εν προκειμένης την εξασφάλιση της ΠΧΕΦΕΛ αλλά και τις ποινές σε περίπτωση μη είσπραξης της από τους υπόχρεους Προμηθευτές από τον νυν ΛΑΓΗΕ, διαβλέπουμε στον υπό διαβούλευση νέο Κώδικα του ΔΑΠΕΕΠ μια τάση ουσιαστικής χαλάρωσης του πλαισίου ποινών κατά του υπερήμερου Προμηθευτή. Το «όπλο» δηλαδή του να τίθεται αυτομάτως ο ληξιπρόθεσμος στην ΠΧΕΦΕΛ Προμηθευτής σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων Λογαριασμού Προσαυξήσεων και εν συνεχεία αν δεν συμμορφωθεί να καταγγέλλεται η Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, έχει απαλειφθεί.  Η χαλάρωση αυτή, ενόψει και της περαιτέρω απελευθέρωσης της λιανικής, ενδεχομένως να ενθαρρύνει κάποιους Συμμετέχοντες στο να είναι συστηματικά ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους.  Με δεδομένο μάλιστα πως η ολική κατάργηση της ΠΧΕΦΕΛ δεν είναι της παρούσης, δημιουργείται αρνητικό προηγούμενο για τον όποιο μηχανισμό ή χρέωση προς τους Προμηθευτές την υποκαταστήσει, όπως λ.χ. η δυνατότητα για χρέωση που ήδη προβλέπεται στο άρθρο 23, παρ. 3,α,γγ του ν. 4414/2014 με γνώμονα την συγκράτηση του ΕΤΜΕΑΡ σε δίκαια επίπεδα.

Ζητούμε συνεπώς να επανέλθει η ποινή της καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας για όποιον Προμηθευτή δεν εξοφλεί εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του στην ΠΧΕΦΕΛ».