Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει προκήρυξη θέσεων – Δείτε τα δικαιολογητικά

0

Το ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων ανακοινώνει την υπ’ αριθμόν πρωτ. 1893 , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ.01/2020 για τη σύναψη (3) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση της Δράσης: «Επιχορήγηση N.Π. ΚΕΑΝ –Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία νέας δομής ασυνόδευτων ανήλικων στην Καρίτσα Λάρισας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047094 , που εντάσσεται στον Ειδικό Στόχο «Άσυλο» και στον Εθνικό Στόχο «Υποδοχή/άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δικαιολογητικών:
Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως για παράδειγμα
αντίγραφα τίτλων σπουδών, συστατικές επιστολές, άδειες άσκησης επαγγέλματος εάν απαιτείται ,
πιστοποιητικά γνώσης αγγλικής γλώσσας, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ κλπ, συνημμένα μαζί με τα εξής
επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα :
1. Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίου, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρούσας
ανακοίνωσης,
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου,
3. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου,
4. Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής περί ποινικού μητρώου σχετικά με την μη καταδίκη για αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης, αρπαγής ανηλίκου, ακούσιας απαγωγής, προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνησης παιδιών, κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, πορνογραφίας ανηλίκων, προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, και εκβίασης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.4375/2016. , σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της παρούσας ανακοίνωσης.

Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 27/01/2020 και λήγει στις 05/02/2020 και θα πραγματοποιείται μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κεντρικά γραφεία του φορέα μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΑΝ Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, οδός Πατρόκλου 57, Ίλιον Αττικής τ.κ. 13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Κατερίνας Ψύχα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερώνεστε στο www.kean.gr και στο τηλέφωνο
επικοινωνίας 210 2692880.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ_24.01.2020

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-Ν105.ΠΟΙΝΙΚΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ