Ξεκίνησε η 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020

0

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020. Η 2η Πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 15.294.118 Euro και αφορά έργα στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος (‘Αξονες Προτεραιότητας 2 και 3 και Ειδικοί Στόχοι 2.1., 3.2., 3.3. & 3.4.).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 2016.

Πληροφορίες για τα έγγραφα που αφορούν την παρούσα πρόσκληση, τον τρόπο υποβολής της πρότασης καθώς επίσης και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.greece-cyprus.eu και συγκεκριμένα στην ενότητα 2014-2020.

Οι προτάσεις των φορέων θα πρέπει να αφορούν έργα που

 • συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα -Κύπρος 2014-2020»
 • κεφαλαιοποιούν προηγούμενη γνώση και εμπειρία, αποκτηθείσα τόσο από το εν λόγω Πρόγραμμα όσο και από άλλα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας (π.χ. MED, MED ENI κλπ.) στην ίδια περιοχή
 • έχουν σημαντική επίπτωση στην εδαφική ενότητα του προγράμματος
 • καταλήγουν σε απτά και ορατά αποτελέσματα
 • είναι βιώσιμα και μετά το πέρας της χρηματοδότησης
 • θεμελιώνουν ισχυρές και, αν είναι δυνατόν, μόνιμες συνεργασίες
 • είναι ολιστικής προσέγγισης ή διεπιστημονικά
 • επικοινωνούν και διαχέουν τα αποτελέσματά τους στο ευρύ κοινό.

Συνολικά, οι προτάσεις θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας των φορέων του εταιρικού σχήματος, να ενισχύουν υπάρχοντες ή/και να αναπτύσσουν νέους θεσμούς και να προωθούν την παραγωγή πολιτικής.

‘Αξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές με διαθέσιμο προϋπολογισμό στην πρόσκληση τα 4.705.883 ευρώ.

Ειδικός Στόχος 2.1.: Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

Η επενδυτική προτεραιότητα αφορά στη στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Δράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» (whole building design) για δημόσια κτίρια που ενδεικτικά περιλαμβάνει
 • Εγκατάσταση και λειτουργία διατάξεων για μετρήσεις κατανάλωσης σε δημόσια κτίρια
 • Δημιουργία βάσης δεδομένων ενεργειακών επιδόσεων δημοσίων κτιρίων
 • Απεικόνιση αποτελεσμάτων σε GIS
 • Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά πρότυπα ενεργειακού σχεδιασμού και ενεργειακής εξοικονόμησης συμβατά με παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής στη διασυνοριακή περιοχή.
 • Πιλοτικές δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για δημόσια κτίρια
 • Πιλοτικές εφαρμογές αποδοτικής διαχείρισης της ενέργειας
 • Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα δημόσια κτίρια

‘Αξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

Διαθέσιμος Προϋπολογισμός στην Πρόσκληση: 10.588.235 Euro

Ειδικός Στόχος 3.2.: Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Η επενδυτική προτεραιότητα αφορά στη διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Κοινά σχέδια σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ανάπτυξης εναλλακτικού τουρισμού με επίκεντρο το περιβάλλον (οικοτουρισμός, γεωτουρισμός, καταδυτικός τουρισμός κ.α.)
 • Κοινές στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης και σχεδιασμός κοινών ή ολοκληρωμένων εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων/προορισμών
 • Ανάπτυξη κοινών συστημάτων δοκιμών και σημάτων πιστοποίησης για «φιλο-περιβαλλοντικά», «παραδοσιακά» και «προσβάσιμα για όλους» προϊόντα και υπηρεσίες
 • Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε τοποθεσίες φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Δημιουργία περιβαλλοντικών/πολιτιστικών/θαλάσσιων πάρκων
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού ήπιας μορφής σε κτίρια αρχιτεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

Ειδικός Στόχος 3.3.: Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης

Η επενδυτική προτεραιότητα αφορά στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Δράσεις για τον περιορισμό της διάβρωσης της παράκτιας ζώνης.
 • Επενδύσεις για την προώθηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού.
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών και δικτύωση για την εφαρμογή της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Περιοχών.
 • Συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και άμεσης δράσης σε τυχόν αστοχία εγκαταστάσεων που προκύπτουν από δραστηριότητες εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών διαχείρισης φυκιών που συλλέγονται σε παραλίες.
 • Δικτύωση στο διαχωρισμό αποβλήτων στην πηγή, μεταξύ των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης και εταιρειών
 • Επενδύσεις για την προώθηση συστημάτων και εφαρμογών περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Μοντέλα για διαχείριση περιορισμένων Υδάτινων Πόρων σε νησιά.

Ειδικός Στόχος 3.4.: Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων.

Η επενδυτική προτεραιότητα αφορά στην προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και σε σχέση με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ενδεικτικές δράσεις:

 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά απόβλητα).
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων υψηλού ρυπαντικού φορτίου (ελαιοτριβεία, σφαγεία, τυροκομεία κ.α.)
 • Προώθηση εφαρμογών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού και μείωση απωλειών.
 • Προώθηση συστημάτων και εφαρμογών επεξεργασίας και αξιοποίησης βιοαποβλήτων/βιομάζας/ γεωργο – κτηνοτροφικών υπολειμμάτων.

Οι προτάσεις, που θα πρέπει να υποβληθούν αυστηρά μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει το αναλυτικό κείμενο της 2ης πρόσκλησης, θα πρέπει επίσης:

 • Να αποτυπώνονται με σαφήνεια και να συμβάλλουν στην επίτευξη των αντίστοιχων ειδικών στόχων των Αξόνων Προτεραιότητας 2 και 3 του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020
 • Να αφορούν την επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος
 • Να ολοκληρώνονται μέσα σε μια χρονική περίοδο 36 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Κύριου Δικαιούχου (Επικεφαλής Εταίρου).

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι εξής φορείς:

 • Δημόσιοι φορείς (εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές).
 • Οργανισμοί δημοσίου δικαίου (όπως ορίζονται από την Κοινοτική Οδηγία 2014/24/ΕΚ).
 • Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 το διασυνοριακό Πρόγραμμα για την Ελλάδα και την Κύπρο για την περίοδο 2014-2020. Το Πρόγραμμα καλύπτει 3 Ελληνικές περιφέρειες (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Περιφέρεια Κρήτης) και το σύνολο της χώρας για την Κυπριακή Δημοκρατία. Όραμα και προτεραιότητα του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 για την περιοχή συνεργασίας, είναι η καθιέρωσή της ως πόλου αειφόρου ανάπτυξης στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 55.299.108 ευρώ εκ των οποίων τα 47.004.240 ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 8.294.868 ευρώ από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πηγή: avgi.gr