Ζημίες 67,5 Εκατ. Ευρώ για την ΔΕΗ το Πρώτο Τρίμηνο

0

Ζημίες 67,5 εκατ. ευρώ σημείωσε η ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του 2017 (80,4 εκατ. χωρίς τον ΑΔΜΗΕ), σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε σήμερα.

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, η επιχείρηση θα παρουσίαζε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, κοντά στα επίπεδα του 2016, αν δεν υπήρχαν οι επιβαρύνσεις από τη χρέωση προμηθευτή, τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ και την ενεργειακή κρίση του περασμένου Δεκεμβρίου

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το α΄ τρίμηνο του 2017 κατά € 43,8 εκατ. ή 3,1%. Σε σύγκριση με το περυσινό τρίμηνο, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2017 επιβαρύνθηκαν με: – δαπάνη ύψους € 104,9 εκατ. από τη νέα χρέωση των προμηθευτών για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) – πρόσθετο συνολικό κόστος ύψους € 70 εκατ. που επωμίστηκε η ΔΕΗ λόγω της ενεργειακής κρίσης εκ του οποίου ποσό € 30 εκατ. σχετίζεται με την προαναφερθείσα λειτουργία μονάδων φυσικού αερίου με καύσιμο diesel.

Στο ποσό των € 70 εκατ. δεν περιλαμβάνεται το κόστος από την ανάλωση αποθεμάτων ύδατος από τους ταμιευτήρες των ΥΗΣ, για την αντιμετώπιση της κατάστασης συναγερμού, πέραν αυτών που θα απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση της συνήθους λειτουργίας του Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και το πρόσθετο κόστος συντήρησης των μονάδων, λόγω της καταπόνησής τους, κατά 50% επιπλέον της συνήθους λειτουργίας τους με φυσικό αέριο – με € 21,8 εκατ. από την πώληση της παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τιμές μικρότερες της Οριακής Τιμής Συστήματος, μέσω των ΝΟΜΕ.

Αντίθετα, θετική επίδραση είχε η μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών κατά € 58,5 εκατ. από € 163,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2016 σε € 104,8 εκατ. εφέτος. Οι προαναφερθείσες επιβαρύνσεις, οι οποίες δεν ελέγχονται από τη ΔΕΗ, ήταν ο κύριος λόγος της μείωσης των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου κατά € 221,6 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να  διαμορφώνεται σε 9% έναντι 24,4%.

Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι επιβαρύνσεις, το EBITDA του α’ τριμήνου 2017 θα ήταν τουλάχιστον € 320,3 εκατ., μειωμένο μόνο κατά € 24,9 εκατ. ή 7,2% και το περιθώριο EBITDAθα ήταν 23,4%. Το EBITDA για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες –μη συμπεριλαμβανομένης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.– ανέρχεται σε € 81,4 εκατ. έναντι € 290,5 εκατ. πέρυσι και το περιθώριο σε 6% από 20,8%. Εξαιρουμένων των παραπάνω επιβαρύνσεων, το EBITDA του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώνεται σε € 278,1 εκατ. μειωμένο μόνο κατά € 12,4 εκατ. ή 4,3% και το περιθώριο EBITDA διαμορφώνεται σε 20,5%.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων, το α’ τρίμηνο 2017 ήταν ζημιογόνο, με τις ζημίες προ φόρων να διαμορφώνονται σε € 88,1 εκατ. έναντι κερδών προ φόρων € 122,3 εκατ. πέρυσι. Αντίστοιχα, οι μετά από φόρους ζημίες διαμορφώθηκαν σε € 67,5 εκατ. έναντι καθαρών κερδών € 85,6 εκατ.

Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου το α΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε € 94,2 εκατ. έναντι € 127,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2016. Ως ποσοστό του κύκλου εργασιών οι συνολικές επενδύσεις το α΄ τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 6,9% έναντι 9% το α΄ τρίμηνο 2016.

Το καθαρό χρέος στις 31.03.2017 ήταν € 4.376,2 εκατ., μειωμένο κατά € 150,6 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2016 και κατά € 275,7 εκατ. σε σχέση με την 31.3.2016. Εξέλιξη Καθαρού Χρέους Ομίλου ΔΕΗ συμπεριλαμβανομένης.

Παναγιωτάκης: Ανάκαμψη της κερδοφορίας τα επόμενα τρίμηνα

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Το α΄ τρίμηνο του 2017 τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΔΕΗ επιβαρύνθηκαν από εξωγενείς, μη ελεγχόμενους από την εταιρεία παράγοντες, και συγκεκριμένα την κάλυψη του ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, την αρνητική οικονομική επίπτωση από τις δημοπρατηθείσες ποσότητες ενέργειας (ΝΟΜΕ) και το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης Δεκεμβρίου – Ιανουαρίου. Χωρίς αυτούς τους παράγοντες ο Όμιλος θα παρουσίαζε σημαντική λειτουργική κερδοφορία, στα επίπεδα περίπου του αντίστοιχου τριμήνου του 2016.

Για τα υπόλοιπα τρίμηνα αναμένεται ανάκαμψη της κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, με παραδοχές για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2017, $50/bbl για την τιμή του πετρελαίου Brent, 1,13 για την ισοτιμία €/$, € 50/MWh για τη μέση Οριακή Τιμή Συστήματος και € 5/τόνο για την τιμή των δικαιωμάτων CO2, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, μη συμπεριλαμβανομένης της δραστηριότητας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για το σύνολο του έτους, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:

– Έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας : € 4,5 δισ. – Συνολικά Έσοδα : € 4,9 δισ. – Περιθώριο EBITDA : 12% – 13% Στις εκτιμήσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα πρόσθετα έσοδα για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας παρελθόντων ετών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή κρίση που επηρέασε τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου, αυτή κατέδειξε τη κρισιμότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγχώριες συμβατικές πηγές και συγκεκριμένα της λιγνιτικής και της υδροηλεκτρικής παραγωγής, για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Χώρας, καθώς και το γεγονός ότι η ΔΕΗ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ασφάλεια αυτή, υποχρεούμενη να λειτουργήσει τις μονάδες της ανεξαρτήτως κόστους (πετρέλαιο, κατανάλωση νερών), όταν άλλοι αντιμετώπισαν την κρίση ως ευκαιρία για αποκόμιση εύκολου κέρδους. Συνεχίστηκε η μείωση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις και ανήλθε σε € 58,5 εκατ.

Επίσης, την ίδια περίοδο το καθαρό χρέος του Ομίλου συνέχισε την πτωτική του πορεία για ένα ακόμη τρίμηνο καταγράφοντας μείωση € 150,6 εκατ. σε σχέση με το τέλος του 2016, καθώς αποπληρώθηκαν χρεωλύσια ύψους € 147,1 εκατ. Οι υπερήμερες οφειλές προς άλλους πιστωτές παρουσίασαν αύξηση καθώς η επιβάρυνση από τους εξωγενείς παράγοντες άσκησε περαιτέρω πίεση στη ρευστότητα της εταιρείας. Η εταιρεία συνεχίζει και εντείνει τις προσπάθειές της για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μετά από σχετική διακήρυξη προχωρούμε, εντός του Ιουλίου, σε πρόσληψη εξειδικευμένου συμβούλου για την εφαρμογή πλέον αποτελεσματικών διαδικασιών για την εισπραξιμότητα και γενικά την αναβάθμιση της διαχείρισης της πελατείας.

Σε ό,τι αφορά στην διαχείριση του εισπραχθέντος από τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ τιμήματος, καθορίστηκε συγκεκριμένη στρατηγική αποδοτικής διαχείρισης ώστε αφενός να καλυφθούν ικανοποιητικά οι υποχρεώσεις προς τους πιστωτές και αφετέρου να διασφαλιστεί η ρευστότητα της Επιχείρησης για την απρόσκοπτη κάλυψη των υποχρεώσεών της. Στο σημείο αυτό τονίζεται σαν σημαντικό το γεγονός της πρόσφατης αναβάθμισης της εταιρείας από την Standard&Poor’s.

Προχωρήσαμε στην πρόσληψη Συμβούλου διεθνούς κύρους για την κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου ώστε να εκπληρωθεί ο διακηρυγμένος μας στόχος για ΔΕΗ μικρότερη μεν στον τομέα του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αλλά μεγαλύτερη και ισχυρότερη ως εταιρεία μέσω της διαφοροποίησης της δραστηριότητάς της σε νέα προϊόντα και της επέκτασης σε νέες αγορές. Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της επιχείρησης τίθεται σε εφαρμογή από φέτος, νέο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού της ΔΕΗ με στόχο την ανάπτυξή του και τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος. Η νέα διαδικασία αξιολόγησης θα συμβάλλει στην αναγκαία αλλαγή της κουλτούρας και στη μεγιστοποίηση της αφοσίωσης και δέσμευσης όλων μας στην Επιχείρηση και τους στόχους της

Παράλληλα συνεχίζεται η επεξεργασία για το χαρτοφυλάκιο πελατών που πρόκειται να διατεθεί από τη ΔΕΗ, ώστε το άνοιγμα της αγοράς να γίνει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο».